Főoldal » Archív » Ököllel ütötte a rendőrt, mert sérelmezte az előállítását

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy 20 éves férfi ellen, aki még tavaly kará­csony­kor bán­tal­ma­zott egy vele szem­ben jog­sze­rű­en intéz­ke­dő rend­őrt Hejőpapiban.

A vád­lot­tat 2017. decem­ber 24-én 20 óra körül, a Tisza­új­vá­ro­si Rend­őr­ka­pi­tány­ság jár­őrei bűn­cse­lek­mény gya­nú­ja miatt jog­sze­rű intéz­ke­dés alá von­ták a lakó­he­lyén, mely­nek során közöl­ték vele, hogy a Tisza­új­vá­ro­si Rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra elő­ál­lít­ják. A férfi a rend­őrök fel­szó­lí­tá­sa elle­né­re nem műkö­dött együtt, a testi kény­szer és kény­sze­rí­tő esz­köz alkal­ma­zá­sá­nak lehe­tő­sé­gé­re tör­tént több­szö­ri figyel­mez­te­tés elle­né­re azt a kije­len­te­tést tette, hogy „engem nem visz­tek seho­va”. A férfi ellen­sze­gü­lé­se miatt a rend­őrök testi kény­szert alkal­maz­tak, a vád­lott keze­it lefog­ták, és az egyik rend­őr a bilin­cset meg­kí­sé­rel­te a jobb kezé­re ráten­ni. Ekkor a vád­lott a fogás­ból kihúz­ta a kezét és azzal a kije­len­tés­sel, hogy „biz­tos, hogy nem fog­tok bevin­ni”, ököl­lel fejen ütöt­te a járőrt.

A vád­lott cse­lek­mé­nye követ­kez­té­ben a meg­tá­ma­dott rend­őr 8 napon belül gyó­gyu­ló, a bal arc­csont zúzó­dá­sá­val járó sérü­lést szen­ve­dett, könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt a vád­lot­tal szem­ben magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja, vád­ira­tá­ban vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Tisza­új­vá­ro­si Járásbíróságnak.