Főoldal » Archív » Ökölpárbajból késelés az egyetemen

2013. már­ci­u­sá­ban Mis­kol­con az Egye­tem­vá­ros egyik szó­ra­ko­zó­he­lyén fia­ta­lok buliz­tak. Itt
szó­ra­ko­zott a vád­lott egye­te­mis­ta fiú is. Az éjsza­ka folya­mán, ismer­ked­ni pró­bált a tán­co­ló lányok­kal, emi­att nézet­el­té­rés­be keve­re­dett az egyik lány barát­já­val. A biz­ton­sá­gi őr kive­zet­te a helyi­ség­ből a kakas­ko­dó fér­fi­a­kat, akik így a szó­ra­ko­zó­hely előtt dula­kod­ni, vere­ked­ni kezd­tek. Ennek során a vád­lott elő­vett egy 7 cm-es pen­ge­hosszú­sá­gú zseb­kést, mellyel több eset­ben a sér­tett fér­fit fel­ső­tes­tén, fején, nya­kán meg­szúr­ta, meg­vág­ta. Az egyik szú­rás a bor­dák között más­fél cen­ti­re hatolt be.

A Bor­sod Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye- Miskolc