Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség » Ökölütéssel és konyhakéssel szúrva vetett véget a vitának- vádemelés fotóval- a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség a súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indult ügy­ben vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki ittas álla­pot­ban élet­tár­sát ököl­lel és kony­ha­kés­sel meg­szúr­va bántalmazta.

A vád­irat sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű férfi és a sér­tett nő élet­tár­sak, Esztergom-Kertvárosban élnek, 2019. szep­tem­ber 6-án együtt ita­loz­tak. Az esti órák­ban vitat­koz­tak egy­más­sal, ennek során az ittas férfi előbb ököl­lel több alka­lom­mal meg­ütöt­te az arcán, majd egy 20 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel a bal comb­ján kétszer-háromszor, a jobb láb­szá­rán két­szer meg­szúr­ta a nőt.

A bün­te­tett elő­éle­tű férfi ezután bekö­töt­te a sér­tett sebét. Az ököl­üté­sek és szú­rá­sok alkal­ma­sak vol­tak 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lés okozására.

Az ügyész­ség az Esz­ter­go­mi Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zá­sát köve­tő­en az Esz­ter­go­mi  Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy amennyi­ben a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, úgy őt a  bíró­ság egy év bör­tön­bün­te­tés­re, és kettő év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélje.