Főoldal » Archív » Ökölütéssel okozott súlyos sérülést az ifijátékos a focimeccsen

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 16 éves bar­csi fiú­val szem­ben, aki egy lab­da­rú­gó mér­kő­zé­sen szán­dé­ko­san oko­zott súlyos sérü­lést ellenfelének. 

A fia­tal­ko­rú vád­lott 2018 augusz­tu­sá­ban a megyei II. osz­tá­lyú ifjú­sá­gi lab­da­rú­gó mér­kő­zé­sen a ven­dég­csa­pat­ban ját­szott közép­hát­véd­ként. A csa­pa­ta az első fél­idő köze­pén éppen vesz­tés­re állt, ami­kor látta, hogy a csa­pat­tár­sa és az egyik hazai játé­kos között lök­dö­ső­dés ala­kul ki.

A vád­lott ekkor a saját tizen­ha­to­sá­tól oda­fu­tott a hazai játé­kos­hoz és szin­te fut­tá­ban, nagy erő­vel ököl­lel az arca jobb olda­lán meg­ütöt­te őt. A sér­tett az ütés követ­kez­té­ben a föld­re esett, és az orra is erő­sen vérez­ni kez­dett, ezért még a mér­kő­zés alatt a Sió­fo­ki Kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, ahol meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy eltö­rött az arccsontja.

A vád­lott a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét elis­mer­te és köz­ve­tí­tői eljá­rás lefoly­ta­tá­sá­ra irá­nyu­ló indít­ványt ter­jesz­tett elő, ami­hez a sér­tett is hoz­zá­já­rult. A köz­ve­tí­tői eljá­rás azon­ban ered­mény­te­le­nül zárult, így az ügy­ben vádat kel­lett emelni.

Az ügyész­ség a fia­tal­ko­rú vád­lot­tal szem­ben indít­ványt tett arra, hogy a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban bocsás­sa pró­bá­ra és álla­pít­sa meg, hogy annak idő­tar­ta­ma alatt párt­fo­gó fel­ügye­let alatt áll.