Főoldal » Archív » Olasz állampolgárok verekedtek össze egy debreceni futballmeccsen

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san, nyil­vá­nos ren­dez­vé­nyen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a három olasz férfi ellen, akik a lab­da­rú­gó mér­kő­zés alatt fel­fo­ko­zott han­gu­lat­ban egy­mást megverték.

2019. augusz­tus 1-jén, 18:30 perc­kor kez­dő­dött labdarúgó- mér­kő­zés Deb­re­cen­ben, a Nagy­er­dei Sta­di­on­ban, ahol a deb­re­ce­ni klub olasz csa­pat­tal játszott.

A vád­lot­tak és negye­dik olasz állam­pol­gár tár­suk a mér­kő­zés nap­ján érkez­tek meg Olasz­or­szág­ból és a sta­di­on­ban a ven­dég­szur­ko­lók részé­re fenn­tar­tott szek­tor­ban kap­tak helyet.

A mér­kő­zés első fél­ide­jé­ben, 19:00 óra körül, két vád­lott között szó­vál­tás és dula­ko­dás ala­kult ki, majd ezt látva a kissé távo­labb ülő har­ma­dik vád­lott bekap­cso­ló­dott a vitá­ba és ököl­lel meg­ütöt­te az egyi­kük fejét.

Ezután a dula­ko­dás eldur­vult, két vád­lott köl­csö­nö­sen több­ször ököl­lel fejen ütöt­te egy­mást. A közöt­tük lévő vitá­ba töb­ben is bekap­cso­lód­tak, ezért a vád­lot­tak egyi­ke oda­ment egy távo­labb ülő olasz állam­pol­gár­hoz és őt egy alka­lom­mal ököl­lel a jobb arc­fe­lén megütötte.

Ez idő alatt a biz­ton­sá­gi őrök meg­ér­kez­tek a szek­tor­ba és a vád­lot­ta­kat, vala­mint a bán­tal­ma­zott negye­dik olasz állam­pol­gárt a hely­szín­ről elvezették.

Sem a vád­lot­tak­nak, sem pedig a bán­tal­ma­zott negye­dik sze­mély­nek sérü­lé­se nem keletkezett.

A három vád­lott kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, sze­mély ellen irá­nyu­ló erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy a sta­di­on­ban tar­tóz­ko­dó sze­mé­lyek­ben meg­bot­rán­ko­zást és ria­dal­mat keltsen.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a három vád­lott ellen társ­tet­tes­ként, cso­por­to­san, nyil­vá­nos ren­dez­vé­nyen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban a járá­si ügyész­ség indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság az ira­tok tar­tal­ma alap­ján, tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, a vád­lot­tak­kal szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, továb­bá tilt­sa el őket a Magyar, az Euró­pai és Nem­zet­kö­zi Lab­da­rú­gó Szö­vet­ség ver­seny­rend­sze­ré­ben Magyar­or­szág terü­le­tén meg­ren­de­zés­re kerü­lő lab­da­rú­gó mér­kő­zé­sek látogatásától.