Főoldal » Archív » Olasz graffitis fújta össze az Erzsébet híd lábát – vádemelés - FOTÓVAL

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vád­ira­tá­ban bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lát és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a graf­fi­tis­sel szemben.

A vád­irat sze­rint egy huszon­négy éves olasz állam­pol­gár – miu­tán mari­hu­á­nát szer­zett meg és fogyasz­tott – 2020. janu­ár 2-án, a dél­utá­ni órák­ban, az I. kerü­let, Döb­ren­tei tér­nél, az Erzsé­bet híd budai híd­fő­jé­nek pil­lé­rén egy körül­be­lül 20 négy­zet­mé­te­res fal­fir­kát fújt fel fes­ték­kel. A fia­tal férfi a cse­lek­mé­nyé­vel kilenc­ven­ezer forint kárt oko­zott. A rend­őr­ség per­ce­ken belül intéz­ke­dett a fal­fir­ká­ló ellen.

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a férfi ellen ron­gá­lás vét­sé­ge és kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíróságon.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság – tár­gya­lást mel­lőz­ve – bün­te­tő­vég­zés­ben szab­jon ki pénz­bün­te­tést a vád­lot­tal szemben.

A rend­őr­ség fény­ké­pet is tar­tal­ma­zó köz­le­mé­nye itt érhe­tő el, illet­ve a köz­le­mény mel­lék­le­té­ben is talál­ha­tó fotó: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/osszefestette-az-erzsebet-hidat-elfogtak