Főoldal » Hírek » Olyan súlyosan bántalmazta élettársát a vád szerint, hogy a sértett belehalhatott volna - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Egy férfi a vád­irat sze­rint egész nap bán­tal­maz­ta élet­tár­sát, végül a szom­szé­dok hív­tak segít­sé­get. A Fővá­ro­si Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt fegy­ház­bün­te­tést indítványoz.

A vád­irat lénye­ge sze­rint egy 33 éves férfi és élet­tár­sa kap­cso­la­ta 2019. végé­re meg­rom­lott. A férfi és a nő 2020. már­ci­us 9-én együtt ita­lo­zott, ami­kor szó­vál­tás­ba keve­red­tek, és a férfi több­ször meg­ütöt­te a nőt. A nő a segély­hí­vón keresz­tül segít­sé­get kért, a vonal azon­ban meg­sza­kadt és a segély­hí­vó mun­ka­tár­sa utána már hiába hívta vissza a nőt, nem érte el. A férfi egész nap, elhú­zó­dó­an bán­tal­maz­ta élet­tár­sát, a dél­után végén a szom­szé­dok a lakás­ból hal­lot­tak alap­ján érte­sí­tet­ték a ház gond­no­kát és biz­ton­sá­gi őrét, az őr rend­őri segít­sé­get hívott, akik intéz­ked­tek, a fér­fit elfog­ták. A sér­tet­tet az érte­sí­tett men­tők szak­sze­rű ellá­tás­ban része­sí­tet­ték, éle­tét meg­men­tet­ték, azon­ban súlyos egész­ség­rom­lást és mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got szenvedett.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fi­val szem­ben külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Törvényszékre.

Az ügyész­ség letöl­ten­dő fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott. A Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság, abban az eset­ben, ha a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­ri a bűnös­sé­gét és lemond a tár­gya­lás­hoz fűző­dő jogá­ról, ítél­je a fér­fit 14 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltiltásra.

A vád­lott jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban van.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség - jelen ügy­től rész­ben füg­get­le­nül - fel­hív­ja a figyel­met, hogy a jár­vány okoz­ta foko­zott idegi meg­ter­he­lés és a hosszabb össze­zárt­ság növe­li a csa­lá­don belü­li erő­szak kockázatát.