Főoldal » Archív » Önbíráskodáshoz vezetett az egri pizzéria tulajdonosok üzleti vitája

Az Egri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 29 éves fia­tal­em­ber­rel szem­ben, aki több­ször is erő­szak­kal és fenye­ge­tés­sel pró­bált érvényt sze­rez­ni nála fia­ta­labb isme­rő­sé­vel szem­ben fenn­ál­ló anya­gi követelésének.

A két férfi 2017 őszén kez­dett közös vál­lal­ko­zás­ba, ami­kor egy piz­zé­ri­át nyi­tot­tak Eger­ben. Ehhez a tőke nagyobb részét a sér­tett adta, mint tulaj­do­nos, míg a vád­lott - aki­ből piz­za­fu­tár lett - fél­mil­lió forint­tal szállt be az üzletbe.

Novem­ber­ben a sér­tett sza­kí­tott a barát­nő­jé­vel, mely­nek híre elju­tott a vád­lott­hoz, aki nyom­ban udva­rol­ni kez­dett a nőnek. Emi­att oly mér­ték­ben feszült­té vált a viszony a két férfi között, hogy elha­tá­roz­ták, véget vet­nek a közös vál­lal­ko­zás­nak, és elszá­mol­nak egy­más­sal. A vád­lott ígé­re­tet kapott arra, hogy a sér­tett rövid időn belül kifi­zet neki 850.000 Ft-ot.

Mivel ez decem­ber ele­jé­ig nem tör­tént meg, a koráb­bi csen­des­társ úgy dön­tött, erő­szak­hoz folya­mo­dik annak érde­ké­ben, hogy meg­kap­ja a neki járó pénzt. Ennek során külön­bö­ző idő­pon­tok­ban két ben­zin­kú­ton is rátá­madt a sér­tett­re, akit elő­ször a kabát­já­nál fogva rán­ga­tott, majd foj­to­ga­tott mind­ad­dig, amíg nem kapott tőle 650.000 forin­tot ott, nyom­ban, a hely­szí­nen. Máso­dik alka­lom­mal ököl­lel ütle­gel­te őt annak érde­ké­ben, hogy továb­bi 200.000 Ft átadá­sá­ra kény­sze­rít­se.  A kará­cso­nyi ünne­pe­ket köve­tő­en azután egy csa­var­hú­zó­val ron­gál­ta meg az utcán volt barát­ja nagy érté­kű gép­ko­csi­já­nak a szél­vé­dő­jét, vala­mint letör­te annak fűt­he­tő vissza­pil­lan­tó tük­rét, és így csak­nem 50.000 Ft kárt oko­zott. Mind­eze­ken túl sms-üzeneteket is kül­dött a sér­tett mobil­te­le­fon­já­ra, vala­mint több­ször írt a közös­sé­gi olda­lá­hoz kap­cso­ló­dó leve­le­ző rend­szer­be, ahol verés­sel és újabb ron­gá­lás­sal fenye­get­te az üzlettulajdonost.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­vel, vala­mint - ezzel hal­ma­zat­ban - garáz­da­ság vét­sé­gé­vel vádol­ja az egy­ko­ri piz­za­fu­tárt. A vád­ha­tó­ság a vád­irat­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés, emel­lett pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, továb­bá arra, hogy a bíró­ság a fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés pró­ba­ide­jé­re ren­del­je el a vád­lott párt­fo­gó fel­ügye­le­tét, és köte­lez­ze őt a bűn­ügyi költ­sé­gek vise­lé­sé­re is.