Főoldal » Archív » Önbíráskodó kábítószer-kereskedő ellen emeltek vádat Battonyán

A Bat­to­nyai Járá­si Ügyész­ség önbí­rás­ko­dás és kábítószer-kereskedelem miatt emelt vádat azzal az 50 éves magyar­bán­he­gye­si fér­fi­val szem­ben, aki rész­ben fia­tal­ko­rú­ak­nak tör­té­nő kábítószer-értékesítés mel­lett erő­szak­kal és fenye­ge­tés­sel pró­bál­ta meg behaj­ta­ni adó­sai tartozását.

A férfi 2016 szep­tem­be­re és 2017 már­ci­u­sa között Magyar­bán­he­gye­sen 2 fia­tal­ko­rú és 1 fel­nőtt sze­mély­nek érté­ke­sí­tett 111 gramm mari­hu­á­nát. Az egyik fia­tal­ko­rú részé­re továb­bi 30 gramm mari­hu­á­nát adott át azzal a cél­lal, hogy azt bará­tai köré­ben 3.000 forint/gramm áron értékesítse.

A 18. élet­évét be nem töl­tött fiú azon­ban nem adta át a kábí­tó­szer érté­ke­sí­té­sé­ből várt 90.000 forin­tot a vád­lott­nak, aki ezért az egyik közös­sé­gi por­tá­lon keresz­tül fenye­get­ni kezd­te azzal, hogy ha az adós­sá­gát nem tör­lesz­ti, akkor baja lesz neki és a csa­lád­já­nak is. A fiú ezután több rész­let­ben 15.000 forint kéz­pénzt és 5.000 forint érté­kű kan­nás bort adott a vád­lott­nak törlesztésül.

A vád­lot­tól az egyik fia­tal­ko­rú 2016 decem­be­ré­ben ello­pott 4 gramm mari­hu­á­nát, amit tőle a férfi vissza­kö­ve­telt, vagy helyet­te 150.000 forin­tot kért. A fiú nem fize­tett, ezért a vád­lott meg­ölés­sel és meg­ve­rés­sel fenye­get­te meg a tar­to­zás behaj­tá­sa érde­ké­ben, azon­ban nem járt eredménnyel.

Egy férfi részé­re a vád­lott hosszabb időn keresz­tül hitel­be nyug­ta­tó hatá­sú gyógy­sze­re­ket adott, vala­mint 19.000 forin­tért a férfi szá­mí­tás­tech­ni­kai esz­kö­zö­ket is vásá­rolt tőle. Az adós a tar­to­zá­sát nem ren­dez­te, ezért előbb a vád­lott meg­fe­nye­get­te, majd előre meg­be­szélt idő­pont­ban talál­ko­zott vele egy ital­mé­rő helyen, ahol egy fém­ből készült vipe­rá­val pró­bál­ta fejen ütni a sér­tet­tet, azon­ban ő a táma­dást elhárította.

A Bat­to­nyai Járá­si Ügyész­ség a fér­fit két­rend­be­li kábítószer-kereskedelemmel és három rend­be­li önbí­rás­ko­dás­sal vádol­ja, ame­lyek közül a leg­sú­lyo­sabb bűn­cse­lek­ményt, a kábí­tó­szer­nek a 18. élet­évü­ket be nem töl­tött sze­mé­lyek­nek érté­ke­sí­té­sét a tör­vény 5-10 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bünteti.

A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban a fér­fi­val szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát és a kábítószer-kereskedelemből szár­ma­zó közel 300.000 forint elkob­zá­sát, továb­bá a több mint 600.000 forin­tos bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re tör­té­nő köte­le­zé­sét indítványozta.