Főoldal » Hírek » Öncsonkító baltás férfi - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 30 éves férfi ellen garáz­da­ság vét­sé­ge miatt, aki itta­san, bal­tá­val ment elköl­tö­zött élet­tár­sát haza­jö­ve­tel­re bírni, de fenye­ge­tő­zé­se köz­ben saját magát cson­kí­tot­ta meg.

A vád­irat sze­rint az egyik bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen lakó vád­lot­tól 2021. feb­ru­ár hónap­ban elköl­tö­zött az élet­tár­sa egy falu­be­li barát­nő­jé­hez. Már­ci­us hónap köze­pén a dél­utá­ni órák­ban a férfi itta­san meg­je­lent ennél a csa­lá­di ház­nál, és az utcá­ról kia­bált a bent lévők­nek, miköz­ben elő­vett egy bal­tát és azzal elkezd­te ütle­gel­ni a jár­dát és a vas­ke­rí­tést. Az udvar­ra érke­ző házi­gaz­dát pedig azzal fenye­get­te meg, hogy ha nem enge­di ki hozzá az élet­tár­sát, akkor őt is, és min­den­ki mást össze­vag­dal, vala­mint meg­ron­gál­ja az autóját.

A férfi addig hado­ná­szott a bal­tá­val, amíg azzal saját bal kezé­nek egyik ujját levág­ta. A ház­tu­laj­do­nos fel­szó­lí­tá­sá­ra végül is önként távozott.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zé­sen pró­bá­ra bocsá­tás intéz­ke­dést indítványozott.