Főoldal » Archív » Önkormányzati képviselőt fenyegetett és ütött meg az elkövető

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség  zak­la­tás vét­sé­ge és becsü­let­sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat egy fér­fi­vel szemben.

A sér­tett, aki esz­ter­go­mi  önkor­mány­za­ti kép­vi­se­lő, a fele­sé­gé­vel 2017. augusz­tus 04-én az esti órák­ban Esz­ter­gom­ban egy szín­há­zi elő­adás­ra ment. A néző­té­ren az elkö­ve­tő és a sér­tett egy­más­sal beszél­get­ni kezd­tek, mely­nek során az elkö­ve­tő meg­em­lí­tet­te, hogy szü­lei a sér­tett válasz­tó­kör­ze­té­ben épít­kez­nek és vitá­juk van a telek­szom­széd­juk­kal. A sér­tett közöl­te az elkö­ve­tő­vel, hogy a vitás tele­kügy­ben nem fog tudni neki segí­te­ni, mivel az nem kép­vi­se­lői hatás­kör, ezért for­dul­jon a jegyzőhöz.

Az ittas álla­pot­ban lévő vád­lott ezután ordí­to­zott a sér­tet­tel, és a jelen­lé­vő több száz néző előtt a sér­tet­tet becsü­let­sér­tő kife­je­zé­sek­kel illet­te, továb­bá meg­fe­nye­get­te azzal, hogy meg fogja verni.

A szín­há­zi est szer­ve­ző­je ész­lel­te a konf­lik­tust, oda­lé­pett az elkö­ve­tő­höz, meg­kí­sé­rel­te tisz­táz­ni a kia­bá­lás okát, mire a vád­lott őt is meg­fe­nye­get­te azzal, hogy lefejeli.

Miköz­ben az elkö­ve­tő a szín­ház­te­rem­ből távo­zás köz­ben elha­ladt a sér­tett mel­lett, őt a kezé­ben lévő  prog­ram­fü­zet­tel egy alka­lom­mal hátul­ról fejbe ütötte.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, a vád­lott bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság dönt.