Főoldal » Hírek » Online játékok közben szedte kiskorú áldozatait - fotókkal a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li gyer­mek­por­nog­rá­fia és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő nép­sze­rű inter­ne­tes játé­kok­ba bekap­cso­lód­va 14 kis­ko­rú fiú­val ala­kí­tott ki bizal­mi kap­cso­la­tot, amely­nek köszön­he­tő­en tőlük intim fotó­kat és vide­ó­kat szer­zett meg. A vád­lott a tény­le­ges kilé­tét úgy lep­lez­te, hogy mind­eh­hez egy kül­föl­dön élő fia­tal isme­rő­se arc­ké­pét jog­el­le­ne­sen felhasználta.

A vád­irat sze­rint a Zala vár­me­gyei közép­ko­rú férfi nép­sze­rű inter­ne­tes játé­kok­ra regiszt­rál­va 9 és 17 év közöt­ti kis­ko­rú­ak­kal – az ügy sér­tett­je­i­vel - külön­bö­ző nick neve­ken kap­cso­la­tot ala­kí­tott ki annak érde­ké­ben, hogy bizal­mu­kat elnyer­ve utóbb külön­bö­ző sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nyek­re vegye rá őket. A férfi a kilé­té­nek lep­le­zé­se érde­ké­ben a kis­ko­rú­ak­kal foly­ta­tott beszél­ge­tés során egy kül­föl­dön élő fia­tal isme­rő­sé­nek arc­ké­pét hasz­nál­ta fel. Miu­tán a játék­ba belép­ve tisz­táz­ta a játé­kos­tár­sai élet­ko­rát, magát is min­den eset­ben a kis­ko­rú­val hason­ló korú­nak hazud­ta. Azt is állí­tot­ta magá­ról a vád­lott, hogy jár­tas a szá­mí­tó­gé­pes játé­kok vilá­gá­ban és segít­sé­get aján­lott fel újdon­sült „barát­já­nak”.

A vád­lott a sér­tet­tek bizal­mát elnyer­ve sze­xu­á­lis tar­tal­mú beszél­ge­tést kez­de­mé­nye­zett, majd arra kérte őket, hogy küld­je­nek maguk­ról intim fel­vé­te­le­ket. Egyik 11 éves áldo­za­tá­nak 2020 kará­cso­nyán az inter­ne­tes játé­kon belül pénzt kül­dött és továb­bi segít­sé­get aján­lott, amely miatt hoz­zá­fé­rést kapott a sér­tet­től az online játé­ká­hoz. Ami­kor a kis­ko­rú vona­ko­dott magá­ról sze­xu­á­lis tar­tal­mú fel­vé­telt kül­de­ni, lerom­bol­ta az addig fel­épí­tett vir­tu­á­lis váro­sát és kilá­tás­ba helyez­te, hogy le fogja őt til­ta­ni, továb­bá a jel­sza­vát is meg­vál­toz­tat­ja. A kis­ko­rú sér­tett a fel­hí­vás­nak ele­get téve fény­ké­pe­ket és vide­ó­kat kül­dött magá­ról a férfinak.

A vád­lott hason­ló mód­szer­rel 2018. és 2021. között össze­sen 14 kis­ko­rú fiút vett rá arra, hogy fel­tá­rul­ko­zó, a nemi­sé­get súlyo­san sze­mé­rem­sér­tő nyílt­ság­gal ábrá­zo­ló fény­kép­fel­vé­te­le­ket és vide­ó­kat küld­je­nek magukról.

Az ügyész­ség a fér­fit több­rend­be­li gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­té­vel, sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­vel és sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés vét­sé­gé­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy vég­le­ge­sen tilt­sák el min­den olyan fog­lal­ko­zás­tól, amely­nek kere­té­ben kis­ko­rú­ak­kal áll­hat kapcsolatban.

A jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotó­kat az elkö­ve­tő a fik­tív közös­sé­gi olda­lán tette közzé.