Főoldal » Archív » Orgazdaság miatt vett őrizetbe két férfit a Budapesti Nyomozó Ügyészség - VIDEÓVAL

A Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat fel­je­len­té­se alap­ján a teg­na­pi napon elfo­gott és gya­nú­sí­tott­ként hall­ga­tott ki egy buda­pes­ti üzlet­em­bert és annak bűn­tár­sát.

A jelen­leg ren­del­ke­zés­re álló ada­tok alap­ján, isme­ret­len sze­mély 2017. feb­ru­ár 1-jéről 2017. feb­ru­ár 2-ára vir­ra­dó­ra egy III. kerü­le­ti par­ko­ló­ból eltu­laj­do­ní­tott egy jelen­tős érté­kű gép­jár­mű­vet.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a két gya­nú­sí­tott tudo­mást szer­zett az ello­pott luxus­au­tó­ról, vala­mint arról is, hogy a gép­ko­csit egy férfi kere­si. Isme­ret­len módon meg­sze­rez­ték az eltu­laj­do­ní­tott autót, majd fel­aján­lot­ták ennek a fér­fi­nak, hogy meg­ha­tá­ro­zott össze­gért - 3.500.000 forin­tért - cse­ré­be azt átad­ják neki. Végül abban álla­pod­tak meg, hogy a férfi az eltu­laj­do­ní­tott gép­ko­csi­ért 500.000 forin­tot fizet.

Ezt köve­tő­en, 2017. feb­ru­ár 19-én a gya­nú­sí­tot­tak a más által eltu­laj­do­ní­tott, azon­ban álta­luk anya­gi haszon­szer­zés végett meg­szer­zett autót a meg­be­szélt helyen átad­ták a fér­fi­nak, aki az autó­ért cse­ré­be az átadás hely­szí­nén 250.000 forin­tot fize­tett.

A Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat fel­je­len­té­sé­re indult ügy­ben a nyo­mo­zó ügyé­szek a Készen­lé­ti Rend­őr­ség és Repü­lő­té­ri Rend­őr Igaz­ga­tó­ság mun­ka­tár­sa­i­nak köz­re­mű­kö­dé­sé­vel a teg­na­pi napon az egyik gya­nú­sí­tot­tat a Buda­pest Liszt Ferenc Nem­zet­kö­zi Repü­lő­té­ren fog­ták el.

Ezt köve­tő­en a Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség őt és bűn­tár­sát jelen­tős érték­re elkö­ve­tett orgaz­da­ság bűn­tet­te meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki, őri­zet­be vette, és indít­vá­nyoz­za az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­suk elren­de­lé­sét.


 
A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.