Főoldal » Archív » Őrizetbe vétele alatt állította bíróság elé az ügyészség az önkényesen elvett autóval balesetező vádlottat Kaposváron

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség több rend­be­li lopás, infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás és jármű önké­nyes elvé­te­le miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban - őri­zet­be véte­le alatt - állí­tot­ta bíró­ság elé azt a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű kapos­vá­ri fér­fit, aki előbb egy sörö­ző alkal­ma­zot­ta­i­nak érté­ke­it lopta el, majd elkö­tött egy autót is, ami­vel később bal­ese­tet szen­ve­dett.

A vád­lott 2019 júli­u­sá­ban sza­ba­dult koráb­bi bör­tön­bün­te­té­sé­ből, azon­ban néhány nap­pal később ismét bűn­cse­lek­ményt köve­tett el. Ekkor az egyik bel­vá­ro­si sörö­ző­be sur­rant be Kapos­vá­ron, ahol a két ott dol­go­zó alkal­ma­zott pénz­tár­cá­ját, illet­ve tás­ká­ját sze­rez­te meg. A kapos­vá­ri rend­őrök azon­ban rövid időn belül azo­no­sí­tot­ták a vád­lot­tat, mivel az egyik lopott bank­kár­tyá­val pénzt pró­bált meg leven­ni egy ATM-automatából, amely rög­zí­tet­te az ese­tet.

A férfi ellen már folya­mat­ban volt a bün­te­tő­el­já­rás ami­kor 2019 novem­be­ré­ben Kapos­vá­ron, a Cseri város­rész­ben besur­rant egy csa­lá­di házba, ahol két pénz­tár­cát és az egyik sér­tett gép­ko­csi­já­nak indí­tó­kul­csát vette magá­hoz, majd a ház­ból való távo­zá­sa után beült az autó­ba és azzal a bel­vá­ros felé indult. A rend­őrök azon­ban fel­fi­gyel­tek a vád­lott­ra, akit intéz­ke­dés alá akar­tak vonni. Miu­tán ész­re­vet­te a jár­őrö­ket, a vád­lott gyor­sí­ta­ni kez­dett, de elvesz­tet­te az ural­mát a jármű felett és azzal a Zse­li­ci felül­já­rón a sza­lag­kor­lát­nak ütkö­zött.

A bal­eset­ben komo­lyabb sze­mé­lyi sérü­lés ugyan nem tör­tént, de a jog­ta­lan hasz­ná­lat végett elvett autó­ban jelen­tős kár kelet­ke­zett. Az orvo­si ellá­tás végett elszál­lí­tott vád­lot­tat a rend­őrök már a kapos­vá­ri kór­ház­ban őri­zet­be vet­ték.

Az ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se után - 48 órán belül - a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság elé állí­tot­ta az elkö­ve­tőt. A bíró­ság a több­szö­rös és külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tat - az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egyet­ért­ve - 2 év 6 hónap fegy­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés­re és 3 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Az íté­le­tet az ügyész tudo­má­sul vette.