Főoldal » Hírek » Őrizetben a férfi, aki intézkedés közben támadt a rendőrökre - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak és könnyű testi sér­tés miatt indít­vá­nyoz­ta a nyír­sé­gi férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét. 

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint 2023. feb­ru­ár 5-én dél­után egy 21 éves férfi lakó­he­lyén bódult­ság elő­idé­zé­se cél­já­ból öngyúj­tók után­töl­té­sé­re hasz­nált tar­tály­ból propán-bután gázt inha­lált, illet­ve nagyobb mennyi­sé­gű alko­holt is fogyasz­tott, ame­lyek hatá­sá­ra ittas, zavart álla­pot­ba került és agresszí­van visel­ke­dett csa­lád­tag­ja­i­val szem­ben. Mind­ezek miatt a férfi test­vé­re beje­len­tést tett a segély­hí­vó köz­pont­ba és men­tőt kért, azon­ban a leírt tüne­tek alap­ján a Tevékenység-irányítási Köz­pont rend­őrö­ket is a hely­szín­re irá­nyí­tott, hogy biz­to­sít­sák a men­tő­sök munkáját.

A kül­dés alap­ján egy mentő gép­ko­csi és négy rend­őr érke­zett a hely­szín­re, aki­ket a beje­len­tő foga­dott, míg a férfi a ház­ban tar­tóz­ko­dott. A rend­őrök az ingat­lan felé indul­tak, ami­kor a férfi hir­te­len kinyi­tot­ta az ajtót és kiro­hant a ház­ból, majd a közel­ben tar­tóz­ko­dó egyik rend­őrt meg­ra­gad­ta és elta­szí­tot­ta az útjá­ból. A mene­kü­lő fér­fit a másik rend­őr a vál­lá­nál meg­fog­ta és pró­bál­ta meg­ál­lí­ta­ni, de a férfi sza­ba­dul­ni akart a fogás­ból, ezért kibil­len­tet­te egyen­sú­lyá­ból a rend­őrt és neki­nyom­ta a ház­fal­nak a bal vál­lát még min­dig fogó törzs­őr­mes­ter kéz­fe­jét, aki ettől zúzó­dá­sos, nyolc napon belül gyó­gyu­ló, könnyű sérü­lést szenvedett.

Ezután a rend­őrök testi kény­szert alkal­maz­tak a fér­fi­val szem­ben, meg­bi­lin­csel­ték, majd kór­ház­ba szállították.

Az ügyész­ség elren­del­te az elkö­ve­tő őri­ze­tét, majd gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sa után indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­sát.  A gya­nú­sí­tott – dön­tő­en sze­mély elle­ni erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek miatt – több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, erő­sza­kos cse­lek­mé­nyek miatt fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt áll és más szán­dé­kos bűn­cse­lek­mé­nyek miatt két továb­bi bün­te­tő­el­já­rás is folya­mat­ban van elle­ne és a sza­bály­sér­té­si nyil­ván­tar­tás­ban is több­ször szerepel.

A kény­szer­in­téz­ke­dés tár­gyá­ban a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság hol­nap dönt.