Főoldal » Hírek » Őrizetben a Pest vármegyei férfi, aki a gyanú szerint gáz-riasztó fegyverrel támadt a rendőrökre – fotóval – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki és indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a gyanú sze­rint gáz-riasztó fegy­ver­rel lőtt a rend­őrök és men­tő­sök felé.

Egy férfi 2024. már­ci­us 20-án beje­len­tést tett a rend­őr­ség­re arról, hogy fia a Pest vár­me­gyei ott­ho­nuk­ban betör­te a ház egyik abla­kát és öngyil­kos­sá­gi szán­dé­kát han­goz­tat­ta. A beje­len­tés­re a váro­si rend­őr­ka­pi­tány­ság jár­őrei és az Orszá­gos Men­tő­szol­gá­lat eset­ko­csi­ja érke­zett a helyszínre.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az ittas álla­pot­ban és vél­he­tő­en külön­bö­ző gyógy­sze­rek hatá­sa alatt lévő negy­ve­nes éve­i­ben járó férfi a rend­őri intéz­ke­dés­nek nem vetet­te alá magát, és a lakás­ból –  a koráb­ban álta­la kitört abla­kon keresz­tül – egy gáz-riasztó fegy­ver­rel az ingat­lant 3-4 méter­re meg­kö­ze­lí­tő rend­őrök és men­tő­sök irá­nyá­ba lőtt, miköz­ben távo­zás­ra szó­lí­tot­ta fel őket.

A férfi a ház ajta­ján kilé­pett, és a rend­őri intéz­ke­dést tovább aka­dá­lyoz­va mint­egy 5-8 méter távol­ság­ból újabb három lövést adott le a két rend­őr felé. Az elkö­ve­tő ezután meg­in­dult  a hiva­ta­los sze­mé­lyek irá­nyá­ba, és a fegy­ver­rel hado­nász­va, több­ször is köve­tel­te tőlük, hogy „taka­rod­ja­nak”. A rend­őrök és a men­tő­sök a lövé­sek­től nem sérül­tek meg.

A férfi vissza­ment a házba és - a gyanú sze­rint - a für­dő­szo­ba ajta­ját magá­ra zárva kísé­rel­te meg kivon­ni magát a rend­őri intéz­ke­dés alól, mire a rend­őrök betör­ték a für­dő­szo­ba ajta­ját és vele szem­ben gázspray-t, majd testi kény­szert alkalmaztak.

A nyo­mo­zó ügyész­ség őri­zet­be vette az elkö­ve­tőt, gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki, majd indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­sát. A sze­mé­lyi sza­bad­sá­got érin­tő kény­szer­in­téz­ke­dés tár­gyá­ban a bíró­ság ma dönt.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­hez hasz­nált gáz- és riasz­tó fegy­ver ezen a szem­le­fo­tón látható. 

a szemlén lefoglalt gáz-riasztó fegyver