Főoldal » Hírek » Őrizetben a rendőri intézkedésnek ellenálló nő - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te, és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki az őri­zet­ben lévő közép­ko­rú nőt, és indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­sát.

2022. május 1-én egy nő segély­hí­vást kez­de­mé­nye­zett azzal, hogy pár­já­nak ellop­ták a mobil­te­le­fon­ját. A beje­len­té­se nyo­mán két rend­őr jelent meg a Hajdú-Bihar megyei tele­pü­lé­sen lévő ven­dég­lá­tó­ipa­ri egy­ség­nél, ahol elkezd­ték a sér­tett meg­hall­ga­tá­sát a cse­lek­ménnyel kap­cso­lat­ban.

Az ittas nő han­go­san kifo­gá­sol­ta a rend­őri intéz­ke­dést, majd test­kö­zel­ből kia­bált az egyik rend­őr­rel, aki erre eltol­ta magá­tól. Az elkö­ve­tő vála­szul hado­nász­ni és csap­kod­ni kez­dett, majd a társa segít­sé­gé­re siető rend­őrt is több alka­lom­mal meg­lök­te és egy­szer a fel­ső­tes­tén meg is ütöt­te. Ekkor a rend­őr testi kény­szert alkal­ma­zott az elkö­ve­tő­vel szem­ben, amely­nek ellen­áll­va a nő tovább hado­ná­szott és rúg­ka­pált, eköz­ben vérző sérü­lést okoz­va meg­kar­mol­ta a rend­őrt.

A nő még a bilin­cse­lé­se köz­ben is rug­do­só­dott, és elő­ál­lí­tá­sa során két­szer is meg­pró­bál­ta lefe­jel­ni a szol­gá­la­ti gép­ko­csi­ban mel­let­te ülő rend­őrt, továb­bá folya­ma­tos szi­dal­ma­zá­suk mel­lett meg­ölés­sel fenye­get­te mind­ket­tő­jü­ket.

A regi­o­ná­lis nyo­mo­zó ügyész­ség elren­del­te az elkö­ve­tő őri­ze­tét, majd őt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki. A nő a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek miatt hét évet el nem érő hal­ma­za­ti bün­te­tés kisza­bá­sá­ra szá­mít­hat.

Az ügyész­ség a több­szö­rö­sen bün­te­tett – és szán­dé­kos sza­bály­sér­té­sek elkö­ve­té­se miatt a sza­bály­sér­té­si nyil­ván­tar­tás­ban is több­ször sze­rep­lő – elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt, amely­nek elren­de­lé­sé­ről ma dönt a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság.