Főoldal » Hírek » Őrizetben a korrupcióval gyanúsított műszaki vizsgabiztos - fotókkal - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség elő­nyért hiva­ta­li köte­les­sé­gét meg­szeg­ve, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­val és hiva­ta­los sze­mély által elkö­ve­tett közokirat-hamisítás bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tot­ta meg a vizsgabiztost. 

A nyo­mo­zó ügyész­ség 2022. júni­us 30-án, több hely­szí­nen haj­tott végre bűn­ügyi akci­ót a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat fel­de­rí­té­se alap­ján a Veszp­rém és a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányág köz­re­mű­kö­dé­sé­vel. Az ügyész­ség az elkö­ve­tő őri­zet­be véte­lét köve­tő­en kuta­tá­so­kat haj­tott végre, majd gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a közép­ko­rú fér­fit – aki tagad­ta a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét – és vele szem­ben a Győri Járás­bí­ró­sá­gon bűn­ügyi fel­ügye­let elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta, amely­ről ma döntenek.

A meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint az – átszer­ve­zé­sig – az egyik megyei kor­mány­hi­va­tal műsza­ki vizs­ga­biz­to­sa az un. lassú jár­mű­vek (mező­gaz­da­sá­gi von­ta­tók, pót­ko­csik) idő­sza­kos vizs­gáz­ta­tá­sa során nem a köte­le­ző jog­sza­bá­lyi elő­írá­sok sze­rint járt el. A volt kor­mány­tiszt­vi­se­lő nem vég­zett fék­mé­rést, illet­ve tisz­tá­ban volt azzal is, hogy mivel a vizs­gáz­ta­tás nem a kije­lölt vizs­ga­ál­lo­má­son tör­té­nik, a műsza­ki vizs­gá­val érin­tett lassú jár­mű­vek műsza­ki álla­po­ta nem felelt meg az idő­sza­kos vizs­gá­lat tár­gyi fel­té­te­le­i­re, tech­no­ló­gi­á­já­ra és ügy­rend­jé­re elő­írt rendelkezéseknek.

A vizs­ga­biz­tos ezen túl­me­nő­en a jár­mű­vek ható­sá­gi műsza­ki minő­sí­tő lap­ján valót­la­nul rög­zí­tet­te, hogy azok meg­fe­lel­nek a műsza­ki érvé­nyes­ség­re vonat­ko­zó jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek­nek, majd köz­re­mű­kö­dött abban, hogy a műsza­ki vizs­gá­la­ti bizo­nyít­vány­ba a lassú jár­mű­vek műsza­ki érvé­nyes­sé­gét meghosszabbítsák.

Az elkö­ve­tő hiva­ta­li köte­le­zett­sé­gé­nek a meg­sze­gé­sé­ért, az ügy­ben már gya­nú­sí­tott tet­tes tár­sá­tól – aki a vizs­gáz­ta­tás­sal kap­cso­la­tos ügy­me­net lebo­nyo­lí­tá­sá­ban meg­ha­tal­ma­zott­ként járt el – jog­ta­lan előny­ként, jár­mű­ven­ként 5.000 forin­tot kapott.

Az elkö­ve­tő a kor­rup­ci­ós és köz­bi­za­lom elle­ni, jelen­tős tár­gyi súlyú – a vizs­gá­val érin­tett lassú jár­mű­vek rossz műsza­ki álla­po­ta miatt, a köz­le­ke­dés­biz­ton­ság­ra is foko­zott veszélyt jelen­tő – bűn­cse­lek­mé­nye­ket rend­sze­res vagyon­szer­zé­si cél­lal a beosz­tá­sát fel­hasz­nál­va követ­te el.

A fotók az elfo­gás­kor, illet­ve a moto­zás során a vizs­ga­biz­tos ruhá­za­tá­ból elő­ke­rült vesz­te­ge­té­si pénz­ről készültek.