Főoldal » Archív » Őrizetben az intézkedő rendőröket fegyverrel fenyegető debreceni férfi

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt foly­tat nyomozást.

A megala­po­zott gyanú sze­rint 2020. ápri­lis 24-én, dél­után, egy har­minc éves ittas deb­re­ce­ni férfi gáz-riasztó fegy­ver­rel lövést adott le lakó­he­lyé­nek udva­rán, majd a fegy­ver­rel a kezé­ben kia­bál­va az utcá­ra ment. Az elkö­ve­tő édes­ap­ja rend­őri intéz­ke­dést kért.

A rend­őrök a hely­szín­re érve fel­szó­lí­tot­ták a han­gos­ko­dó férfit, hogy jöj­jön ki a ház­ból, aki erre kia­bál­va elküld­te a jár­őrö­ket és vissza­ment az épü­let­be. Rövid idő múlva ordít­va a fegy­ver­rel tért vissza, ame­lyet két kezét előre nyújt­va a  rend­őrök­re fogott.

A férfi a rend­őrök több­szö­ri fel­szó­lí­tá­sa elle­né­re sem tette le a fegy­vert, azt – az idő­köz­ben fede­zék­be hát­rá­ló – rend­őrök irá­nyá­ba tart­va meg­in­dult felé­jük, akik szol­gá­la­ti marok­lő­fegyverü­ket tűz­kész álla­pot­ba helyez­ték.

Ekkor a férfi édes­ap­ja beavat­ko­zá­sa foly­tán a föld­re ejtet­te a fegy­vert. A két rend­őr testi kény­szert alkal­ma­zott az elkö­ve­tő­vel szem­ben, aki tovább­ra is ellen­állt és meg­pró­bál­ta vissza­sze­rez­ni a fegy­ve­rét, ame­lyet a rend­őrök meg­aka­dá­lyoz­tak és meg­bi­lin­csel­ték.

A nyo­mo­zó ügyész­ség elren­del­te a ter­helt őri­ze­tét, gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki és indít­ványt tett letar­tóz­ta­tá­sá­ra. A kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sé­nek tár­gyá­ban a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sága a mai napon dönt.