Főoldal » Hírek » Őrizetben az ügyvéd, aki hivatalos eljárások befolyásolását ígérte - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indult nyo­mo­zás­ban haj­tott végre össze­han­golt nyo­mo­za­ti cselekményeket.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2020 első felé­ben, egy bün­te­tő­ügy­ben meg­ha­tal­ma­zott védő­ként eljá­ró ügy­véd valót­la­nul azt állí­tot­ta véden­cé­nek, hogy egy hiva­ta­los sze­mély befo­lyá­so­lá­sa útján elin­téz­te a bün­te­tő­el­já­rás ked­ve­ző lezá­rá­sát, és a másik gya­nú­sí­tot­tat érin­tő letar­tóz­ta­tás meg­szün­te­té­sét. Az ügy­véd ezért 70 mil­lió forin­tot kért és kapott a vállalkozótól.

Az ügy­véd később egy isme­rő­sé­nek beszá­molt arról, hogy sike­re­sen befo­lyá­sol­ta a bün­te­tő­ügy kime­ne­te­lét, majd azt aján­lot­ta, hogy keres­se­nek együtt még több pénzt a vál­lal­ko­zó megtévesztésével.

Az ügy­véd, az isme­rő­se és egy továb­bi sze­mély segít­sé­gé­vel 2 mil­lió euró átadá­sá­ra akar­ták ráven­ni a vál­lal­ko­zót, cse­ré­be a folya­mat­ban lévő eljá­rás fél éven belü­li befe­je­zé­sét és a letar­tóz­ta­tás egy hóna­pon belü­li meg­szün­te­té­sét ígérték.

A meg­té­vesz­tés­ben részt vevő sze­mé­lyek befo­lyá­sos kap­cso­la­tuk­ra hivat­koz­tak, egyi­kük pedig hiva­ta­los sze­mély­nek adta ki magát.

A vál­lal­ko­zó az ügy befo­lyá­so­lá­sá­ra tett újabb aján­la­tot is elfo­gad­ta, azon­ban a 2 mil­lió euró kifi­ze­té­sé­re végül nem került sor arra hivat­ko­zás­sal, hogy ezért az ügyért koráb­ban már fizetett.

Ezen túl­me­nő­en az ügy­véd kap­cso­la­ta­i­ra – szin­tén valót­la­nul – hivat­koz­va az idő­köz­ben letar­tóz­ta­tás­ba került isme­rő­sé­nek is segít­sé­get aján­lott – rész­ben köz­ve­tí­tő útján –, és 10 mil­lió forin­tot kért azért, hogy „köz­ben­jár­jon” a sza­bad­láb­ra kerü­lé­sé­ben. Az isme­rős az aján­la­tot nem fogad­ta el.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok alap­ján meg­ál­la­pít­ha­tó, hogy az ügy­véd és tár­sai által meg­ne­ve­zett hiva­ta­los sze­mé­lyek és befo­lyá­sos kap­cso­la­tok nem létez­tek, illet­ve az ügy­ben nem vol­tak érin­tet­tek, ezen sze­mé­lyek befo­lyá­so­lá­sát valót­la­nul állították.

 Az ügy­ben eddig négy gya­nú­sí­tot­tat hall­ga­tott ki az ügyész­ség. A vál­lal­ko­zó és az ügy­véd őri­zet­ben van.