Főoldal » Archív » Őrizetből állította bíróság elé az ügyészség a sértettet kifosztó férfit - Közterületi kamerafelvétel segített azonosítani az elkövetőt

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban - őri­zet­be véte­le alatt - állí­tot­ta bíró­ság elé azt a kapos­vá­ri fia­tal­em­bert, aki kifosz­tott egy alvó nőt az egyik kapos­vá­ri park­ban.

A sér­tett részt vett az egyik 2019. szep­tem­be­ri nyár­bú­csúz­ta­tó ren­dez­vé­nyen, majd a bel­vá­ros­ban szó­ra­koz­ni indult és ita­loz­ni kez­dett. Miu­tán érez­te az elfo­gyasz­tott alko­hol hatá­sát, taxi­val haza akart indul­ni, azon­ban a vád­lott csat­la­ko­zott hozzá és sétál­ni kezd­tek.

A séta során elér­tek a Rippl-Rónai téren talál­ha­tó park­ba, ahol a sér­tett a beszél­ge­tés köz­ben az egyik padon elaludt. A vád­lott ezt kihasz­nál­va átku­tat­ta a nő tás­ká­ját, ami­ből kész­pénzt, mobil­te­le­font, ékszert, szem­üve­get és okira­to­kat vett magá­hoz 50.000,- Ft-ot meg­ha­la­dó érték­ben, majd a sér­tet­tet magá­ra hagy­ta.

A Kapos­vár köz­te­rü­le­te­in műkö­dő és rend­őr­ség által fel­ügyelt tér­fi­gye­lő kame­ra közül azon­ban több is rög­zí­tet­te a gya­nú­sí­tott és a sér­tett moz­gá­sát, így a nyo­mo­zó ható­ság rövid időn belül azo­no­sí­tot­ta és őri­zet­be vette az elkö­ve­tőt.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság a 2019. szep­tem­ber 13. nap­ján meg­tar­tott tár­gya­lá­son az ügyész­ség állás­pont­ját oszt­va mond­ta ki bűnös­nek a vád­lot­tat, akit 2 év bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt, mely­nek vég­re­haj­tá­sát – párt­fo­gó fel­ügye­let elren­de­lé­se mel­lett - 3 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te.