Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Örökre eltiltatná a kutyatartástól a tiltott állatviadalok szervezőjét az ügyészség - a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség állat­vé­del­mi kere­se­tet nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki más kutyák­kal való har­col­ta­tás cél­já­ra képez­te ki kutyá­ját. Az ügyész­ség azt kérte a bíró­ság­tól, hogy a fér­fit vég­le­ge­sen tilt­sa el min­den­fé­le eb tartásától.

A férfi több éven keresz­tül Pest vár­me­gyei ingat­la­nán kutyá­kat tar­tott és képe­zett ki állat­vi­a­dal cél­já­ra. Az egyik kutya kikép­zé­sé­nek része volt az eb más kutyák­kal össze­en­ged­ve tör­té­nő elő­ze­tes „kipró­bá­lá­sa” állat­vi­a­dal­ra. A férfi egyéb­ként is rosszul tar­tot­ta a kutyát, az alul­táp­lált volt, sovány és dehidratált. 

A férfi ismert volt „kutyás körök­ben,” mások­kal hosszabb idő óta rend­sze­re­sen szer­ve­zett olyan via­da­lo­kat, ahol az álla­to­kat har­col­tat­ták egy­más­sal. Az állat­vi­a­da­lok­nak írás­ban rög­zí­tett rész­le­tes sza­bá­lyai vol­tak, és a kutyák har­cát a jelen­lé­vők közül válasz­tott bíró fel­ügyel­te, aki­nek a fel­ada­ta az volt, hogy a harc a sza­bá­lyok­nak meg­fe­lel­jen. A via­dal hely­szí­ne az egyik férfi test­vé­ré­nek ingat­la­nán kiala­kí­tott, 5 x 5 méte­res nagy­sá­gú küz­dő­tér volt. A ren­dez­vény előtt foga­dást kötöt­tek, hogy a harc­ban vesz­tes kutya gaz­dá­ja 100 000 forin­tot fizet a győz­tes kutya gazdájának.

A meg­ren­de­zett via­da­lon a kutyá­kat közel húsz per­cig har­col­tat­ták egy­más­sal, amely­ről fel­vé­tel is készült. Az egyik kutya a harc kez­de­té­től végig fölény­ben volt, míg a másik tes­tén hamar több vérző seb kelet­ke­zett, és a harc tize­dik per­cé­től csak kime­rül­ten a föl­dön feküdt és vonyí­tott. A tizen­ötö­dik perc­től már a szá­já­ból is vért hör­gött, a tizen­nyol­ca­dik perc végé­től pedig már moz­du­lat­la­nul feküdt a föl­dön, miköz­ben a másik kutya foj­to­gat­ta. A fér­fi­ak csak ekkor sza­kí­tot­ták meg a kutyák har­cát. Ekkor a vesz­tes kutya még élt, azon­ban rövid idő eltel­té­vel elpusztult.

A fen­ti­e­ket köve­tő­en újabb pár­baj­ra került sor. Ekkor az össze­en­ge­dett kutyák között volt a férfi által kikép­zett kutya is. A kutyák már közel 32 perce har­col­tak egy­más­sal, amely­nek ekkor már ható­sá­gi intéz­ke­dés vetett véget.

A fen­ti­ek miatt a Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség pert indí­tott a fér­fi­val szem­ben a bíró­sá­gon, és kérte, hogy a fér­fit álta­lá­nos jel­leg­gel, faj­tá­tól füg­get­le­nül tilt­sa el az ebtartástól.

Az ügy­ben til­tott állat­vi­a­dal szer­ve­zé­sé­nek bün­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt bün­te­tő­el­já­rás is indult.