Főoldal » Hírek » Orrcsonttörés lett a „rallyzás” vége - a Tolna Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tést okozó, ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 26 éves paksi férfi ellen, aki tavaly augusz­tus­ban itta­san vezet­ve oko­zott súlyos sérü­lés­sel járó balesetet.

A vád sze­rint a férfi és 20 éves barát­ja 2021 augusz­tu­sá­ban, egy éjsza­ka Duna­szent­györ­gyön ita­loz­tak. Elha­tá­roz­ták, hogy a vád­lott édes­any­já­nak tulaj­do­ná­ban álló, un. váro­si terep­já­ró­val elmen­nek „rallyz­ni” a Kalocsa-Paks Duna-híd épí­té­si területére.

Az enyhe fok­ban ittas férfi vezet­te az autót a híd épí­té­si terü­le­té­nek fel­vo­nu­lá­si útjá­hoz. A barát­ja - a sér­tett - a jobb első ülé­sen uta­zott, mind­ket­ten hasz­nál­ták a biz­ton­sá­gi övü­ket. A férfi a beton­zú­za­lé­kos felü­le­tű föld­úton nem az útvi­szo­nyok­nak meg­fe­le­lő­en válasz­tot­ta meg a sebes­sé­gét, ezért a gép­ko­csi egy balra ívelő útka­nya­ru­lat­ban meg­csú­szott. A vád­lott elve­szí­tet­te ural­mát a jár­mű­ve felett, neki­üt­kö­zött a föld­út 60 cm magas pere­mé­nek, végül a gép­ko­csi meg­pör­dült a hossz­ten­ge­lye körül és az olda­lá­ra borult.

A bal­eset követ­kez­té­ben a sér­tett orr­csont­tö­rést, a vád­lott pedig könnyű, zúzó­dá­sos sérü­lést szenvedett.

Az ügyész­ség a több KRESZ-szabályt is meg­sze­gő fér­fit súlyos testi sér­tést okozó, ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja, amely bűn­cse­lek­mény három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a Paksi Járásbíróságnál.