Főoldal » Hírek » Orron harapta - videóval - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A garáz­da­ság bűn­tet­te miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be három fér­fi­val szem­ben, akik közül az egyik orron harap­ta a mási­kat.

A vád­irat sze­rint három férfi 2022. júli­us 22-én este az Esz­ter­go­mi Járás tele­pü­lé­sén lévő sörö­ző­ben leit­ta­so­dott. Két férfi a sörö­ző tera­szán vitá­zott egy­más­sal, amely­nek során az egyik meg­ha­rap­ta a másik orrát, emi­att dula­ko­dás ala­kult ki közöt­tük. Ezt meg­aka­dá­lyo­zan­dó két férfi állt közé­jük.

Ezután az egyik elkö­ve­tő több­ször meg­lök­te a szét­vá­lasz­tó fér­fi­ak egyi­két, majd a har­ma­dik elkö­ve­tő is oda­ment és az orron hara­pó fér­fit egy­szer ököl­lel arcon ütöt­te. A meg­ütött férfi az ütés­től hát­ra­lé­pett, majd fel­emelt egy alu­mí­ni­um­ból készült szé­ket és azzal fejbe vágta táma­dó­ját. Ez a két férfi nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a bün­tet­len elkö­ve­tők­kel szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki.