Főoldal » Hírek » Orruknál fogva vezette áldozatait a notórius csaló - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Kiug­ró­an magas hozam ígé­re­té­vel szé­dí­tett töb­be­ket az a 69 éves nő, aki már nem elő­ször köve­tett el hason­ló bűn­cse­lek­mé­nye­ket. Vele szem­ben az Egri Járá­si Ügyész­ség emelt vádat foly­ta­tó­la­go­san és üzlet­sze­rű­en, jelen­tős, illet­ve nagyobb érték­re elkö­ve­tett több­rend­be­li csa­lás bűn­tet­te miatt.

A vád­irat sze­rint a nyug­dí­jas korú csaló 2017 nya­rán tett ígé­re­tet Eger­ben egy isme­rő­sé­nek arra, hogy a pén­zét egy – álta­la kita­lált – Péter utó­ne­vű bank­szak­em­ber köz­re­mű­kö­dé­sé­vel befek­te­ti, adott eset­ben akár meg is dup­láz­za. A sér­tett ennek remé­nyé­ben az elkö­vet­ke­ző egy év során össze­sen több mint hét­mil­lió forin­tot adott át a nőnek, aki azt befek­te­tés helyett folya­ma­to­san csak köl­töt­te. Annak érde­ké­ben, hogy a csa­lást lep­lez­ze, és továb­bi össze­gek­hez jus­son, a vád­lott azt állí­tot­ta, hogy a bró­ker­nél lévő pénz uzso­rá­sok­hoz került, akik­től csak újabb anya­gi for­rá­sok biz­to­sí­tá­sá­val lehet azt vissza­sze­rez­ni és kamatoztatni.

A ter­helt ebben az idő­szak­ban hason­ló hazug­sá­gok­kal máso­kat is meg­té­vesz­tett a heve­si megye­szék­he­lyen. Ennek réven továb­bi, tíz­mil­lió forin­tot meg­ha­la­dó össze­gű kész­pénz­hez jutott azt köve­tő­en, hogy fel­bá­to­rod­va végül akár mil­li­ár­dos nagy­ság­ren­dű nye­re­ség hamis ígé­re­té­vel hite­get­te a naiv sértetteket.

A nő csa­lás bűn­tet­te miatt koráb­ban már két ízben állt bíró­ság előtt. A Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság mind­két alka­lom­mal vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki vele szemben.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség most – elő­éle­té­re is figye­lem­mel – azt indít­vá­nyoz­ta a vád­ira­tá­ban, hogy a járás­bí­ró­ság az elő­ké­szí­tő ülé­sen ítél­je 6 év bör­tön­re a beis­me­rés­ben lévő elkö­ve­tőt, emel­lett ren­del­je el a koráb­bi fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­se­i­nek a vég­re­haj­tá­sát, vala­mint a sér­tet­tek kárát térít­se meg.