Főoldal » Archív » Országszerte időseket kifosztó párost tartóztattak le Kaposváron

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a két 24, illet­ve 39 éves nőnek a letar­tóz­ta­tá­sát, akik Kapos­vá­ron, Nagy­ka­ni­zsán és Veszp­rém­ben tévesz­tet­tek meg idős embe­re­ket és vet­ték el az értékeiket.

A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság által foly­ta­tott nyo­mo­zás­ban közölt meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a mód­szer mind­há­rom eset­ben azo­nos volt. A két nő – aki­ket a bíró­ság már koráb­ban is elítélt ilyen jel­le­gű bűn­cse­lek­mé­nyek miatt - tár­sas­há­zi lakás­ban egye­dül élő, idős asszo­nyo­kat sze­melt ki, akik­nek a figyel­mét a fia­ta­labb gya­nú­sí­tott külön­bö­ző mond­va­csi­nált indok­kal az egyik helyi­ség­ben lekö­töt­te úgy, hogy a sér­tett a lakás többi részé­ben tör­tén­te­ket nem tudta figye­lem­mel kísér­ni. Ez alatt társa ész­re­vét­le­nül tudott érté­kek után kutat­ni. A páros a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se révén több mint fél mil­lió forin­tot zsákmányolt.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság ügye­le­tes nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyész­ség indít­vá­nyá­nak helyt adott, és a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát elrendelte.