Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség » Orvosok és mentők megölésével fenyegetett egy férfi – vádat emelt az ügyészség- a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a hely­be­li fér­fi­val szem­ben, aki idén tavasszal a rend­őr­ség­re bete­le­fo­nál­va fenye­ge­tő­zött az egész­ség­ügy­ben dol­go­zók és csa­lád­juk kiir­tá­sá­val.

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. május 6-án este 9 óra­kor tele­fo­nált a Csong­rád Megyei Rendőr-főkapitányság ügye­le­té­re. A hívást foga­dó ügye­le­tes­sel közöl­te, hogy bemegy és meg­öli az orvo­so­kat és a men­tő­ket, vala­mint meg is fojt­ja őket, mert egész­ség­ügyi prob­lé­má­ján nem segí­tet­tek. Közöl­te azt is, hogy két éve jár már a sür­gős­sé­gi beteg­el­lá­tó osz­tály­ra, de a házi­or­vo­sa sem akar rajta segí­te­ni, ezért évek óta szen­ved, tel­je­sen ki van ide­gi­leg. Állí­tot­ta, hogy ő rend­őr, ebből adó­dó­an fegy­ve­re van, azzal fenye­ge­tett, hogy szét­lö­vi az orvo­so­kat csa­lád­juk­kal együtt, illet­ve trá­gár kife­je­zé­se­ket is hasz­nált. A hívást foga­dó ügye­le­tes pró­bál­ta a tele­fon­ban nyug­tat­ni a fér­fit, de a vonal hir­te­len meg­sza­kadt. Más­nap haj­nal­ra a sze­ge­di rend­őrök a hívót beazo­no­sí­tot­ták és elfog­ták.

A vád­lott maga­tar­tá­sá­val a köz­nyu­ga­lom meg­za­va­rá­sá­ra alkal­mas olyan valót­lan tényt állí­tott, ille­tő­leg azt a lát­sza­tot kel­tet­te, hogy köz­ve­szély bekö­vet­ke­zé­se fenye­get.

A járá­si ügyész­ség a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­sé­vel vádol­ja. A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.