Főoldal » Archív » Orvosok és mentősök megölésével fenyegetett – letartóztatását indítványozta az ügyészség

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a rend­őr­ség­re bete­le­fo­nál­va fenye­ge­tő­zött az egész­ség­ügy­ben dol­go­zók és csa­lád­juk kiir­tá­sá­val.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2020. május 6. nap­ján, este 9 óra­kor tele­fo­nált a Csong­rád Megyei Rendőr-főkapitányság ügye­le­té­re. Ennek során közöl­te, hogy bemegy és meg­öli az orvo­so­kat, vala­mint a men­tő­sö­ket, vala­mint meg is fojt­ja őket, mert egész­ség­ügyi prob­lé­má­ján nem segí­tet­tek. Közöl­te azt is, hogy két éve jár már a sür­gős­sé­gi beteg­el­lá­tó osz­tály­ra, de a házi­or­vo­sa sem akar rajta segí­te­ni, mivel évek óta szen­ved, tel­je­sen kivan ide­gi­leg. Közöl­te azt is, hogy ő rend­őr, ebből adó­dó­an fegy­ve­re van, szét­lö­vi az orvo­so­kat csa­lád­juk­kal együtt, akik egyéb­ként is dögöl­je­nek meg, vala­mint egyéb trá­gár kife­je­zé­se­ket is hasz­nált. A hívást foga­dó ügye­le­tes pró­bál­ta a tele­fon­ban nyug­tat­ni a fér­fit, ami­kor a vonal hir­te­len meg­sza­kadt. Más­nap haj­nal­ra a rend­őr­ség a hívót azo­no­sí­tot­ta, elő­ál­lí­tot­ta, őri­zet­be vette és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki.

A gya­nú­sí­tott maga­tar­tá­sá­val a köz­nyu­ga­lom meg­za­va­rá­sá­ra alkal­mas olyan valót­lan tényt állí­tott, ille­tő­leg azt a lát­sza­tot kel­tet­te, hogy köz­ve­szély bekö­vet­ke­zé­se fenye­get.

A járá­si ügyész­ség a köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye okán tett indít­ványt a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sé­re, figye­lem­mel több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­té­re is.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon tar­tan­dó ülé­sén fog dön­te­ni.