Főoldal » Hírek » Összegyűjtötte, majd elégette a környék háztartási hulladékait - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki közel 40 köb­mé­ter­nyi hul­la­dé­kot tárolt az álta­la bérelt tanyán.

A vád­irat sze­rint a vád­lott az álta­la az egyik megye­be­li falu kül­te­rü­le­tén bérelt tanyán vég­zett fel­újí­tá­si mun­ká­la­to­kat. A férfi 2020. októ­be­rét megelőzően,mintegy 10 hóna­pon keresz­tül gyűj­tött be töb­bek között ház­tar­tá­si elekt­ro­ni­kai gépe­ket a kör­nyék­ről, ame­lyek­től azok bir­to­ko­sai meg kíván­tak válni. A vád­lott ezt köve­tő­en töb­bek között a hűtő­gé­pek oldal­fa­la­it, klí­ma­be­ren­de­zé­sek alkat­ré­sze­it, rugós ágy­be­té­te­ket, fém­hul­la­dé­kot ége­tett a tanyán. 

A rend­őr­ség 2020. októ­ber 9. nap­ján lakos­sá­gi beje­len­tés­re jelent meg az ingat­la­non és indí­tott eljá­rást. A nyo­mo­zás során meg­ál­la­pí­tást nyert, hogy a vád­lott által elége­tett hul­la­dé­kok alkal­ma­sak vol­tak a talaj és a leve­gő veszé­lyez­te­té­sé­re, s az álta­la foly­ta­tott ége­tés során szá­mos rák­kel­tő anyag került a leve­gő­be. A vád­lott egyéb­ként a hul­la­dék gyűj­té­sé­re, táro­lá­sá­ra, vala­mint hasz­no­sí­tá­sá­ra hul­la­dék­gaz­dál­ko­dá­si enge­déllyel nem rendelkezett.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­je meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.