Főoldal » Hírek » Összesen 24 év fegyházat kért az ügyész egy embercsempész bűnszervezet három tagjára - rendőrségi videóval - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy ember­csem­pész bűn­szer­ve­zet három tagja ellen. A bűnö­zői cso­port 2019 októ­be­re és 2020 janu­ár­ja között 33 alka­lom­mal jut­ta­tott a szerb-magyar határt ille­gá­li­san átlé­pő mig­rán­so­kat Sze­ged és Baja tér­sé­gé­ből Buda­pest­re, illet­ve Ausztriába.

A vád­irat sze­rint a rend­őrök 2020. janu­ár 14-én, dél­után, az M5-ös autó­pá­lya jak­ab­szál­lá­si lehaj­tó­já­nál ellen­őriz­tek egy sze­mély­au­tót veze­tő magyar fér­fit. Az egyen­ru­há­sok a gép­ko­csi­ban öt szír beván­dor­lót is talál­tak, akik ille­gá­li­san lép­ték át a szerb-magyar határt és az ember­csem­pész férfi Auszt­ri­á­ba akar­ta őket szál­lí­ta­ni. A rend­őrök a fér­fit elfog­ták és őri­zet­be vették.

A Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda által foly­ta­tott, ala­pos és szé­les­kö­rű nyo­mo­zás kide­rí­tet­te, hogy az ember­csem­pész férfi az elfo­gá­sa előtt 2019. októ­ber köze­pé­től még leg­alább 32 alka­lom­mal szál­lí­tott a határt ille­gá­li­san átlé­pő, jel­lem­ző­en szír beván­dor­ló­kat rend­sze­res fizet­sé­gért Buda­pest­re, illet­ve Auszt­ri­á­ba. A szál­lí­tá­so­kat vala­mennyi alka­lom­mal egy Buda­pes­ten élő szír férfi szer­vez­te, aki a bűn­szer­ve­zet másik irá­nyí­tó­ja, egy buda­pes­ti nő köz­ve­tí­té­sé­vel tele­fo­non adta az uta­sí­tá­so­kat a szál­lí­tó­nak arról, hogy hány mig­ránst kell szál­lí­ta­nia, illet­ve hogy hol és mikor vegye fel őket. A bűn­szer­ve­zet leg­alább 86 ille­gá­lis beván­dor­ló csem­pé­szé­sé­ért felelős.

A szír veze­tő uta­sí­tá­sá­ra a nő biz­to­sí­tot­ta a szál­lí­tó­nak a csem­pész­jár­mű­ve­ket is, az ember­csem­pé­szek a tele­fon­be­szél­ge­té­se­ik során a lelep­le­ző­dés elke­rü­lé­se érde­ké­ben „kód­nyel­vet” hasz­nál­tak. A szír férfi és a nő is rend­sze­res fizet­sé­get kap­tak az ember­csem­pé­szé­sért, amit isme­ret­len „futá­rok” jut­tat­tak el részük­re. A szál­lí­tó leg­alább 5 mil­lió, míg a másik két vád­lott fejen­ként leg­alább 7.600.000 forint­tal gaz­da­go­dott az ember­csem­pé­szés révén.

A vád­lot­tak bün­te­tett elő­éle­tű­ek. A szír veze­tő egy másik bűn­ügy­ben jog­erő­sen kisza­bott bör­tön­bün­te­té­sét tölti, míg a másik két vád­lott bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll. A főügyész­ség mind­há­rom elkö­ve­tőt bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett, minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja és vég­re­haj­tan­dó fegy­ház kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta velük szem­ben azzal, hogy a szír fér­fit ki kell uta­sí­ta­ni az ország­ból, míg a magyar vád­lot­ta­kat el kell til­ta­ni a köz­ügyek gyakorlásától.

A főügyész­ség a nőt közokirat-hamisítás bűn­tet­té­vel is vádol­ja, ugyan­is az egyik csem­pész­jár­műt egy, az ember­csem­pé­szés­ről mit sem sejtő sze­mély nevé­re vette meg, ami miatt a gép­ko­csi tulaj­do­no­sá­ról valót­lan adat került a járműnyilvántartásba.

Ha a vád­lot­tak az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűnös­sé­gü­ket beis­me­rik, az ügyész a szír vád­lot­tal szem­ben 10 év, a másik két bűn­tár­sá­val szem­ben pedig 7 év 6 hónap, illet­ve 6 év 6 hónap fegy­ház kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. Az ügyész a gaz­da­go­dá­suk ere­jé­ig vagyon­el­kob­zást is indít­vá­nyo­zott a vád­lot­tak­kal szemben.

Az elkö­ve­tők bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott ügyész­sé­gi és rend­őr­sé­gi saj­tó­köz­le­mé­nyek és videó az aláb­bi­ak­ban érhe­tők el: https://ugyeszseg.hu/egy-embercsempesz-bunszervezet-szir-vezetojenek-letartoztatasat-inditvanyozta-az-ugyeszseg-videoval-a-bacs-kiskun-megyei-fougyeszseg-sajtokozlemenye/

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/nyaron-megigertuk-hogy-lesz-meg-elfogas