Főoldal » Archív » Összeszurkálta az asszonyt a tetten ért tolvaj - videóval

A Pest Megyei Főügyész­ség indít­ványt tett annak a fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­ra, aki egy váci ház­ból akart lopni, ám az őt tet­ten érő nőt meg­ütöt­te és csak­nem halál­ra szurkálta.

A bűn­ügy gya­nú­sí­tott­ja, egy váci férfi 2018. júni­us 3-ára vir­ra­dó­ra elha­tá­roz­ta, hogy betö­rés útján pró­bál pénz­hez jutni. Egy ház udva­rá­ra ment, ahol a kutya ugat­ni kezd­te. A ház­ban lakó asszony kinyi­tot­ta a bejá­ra­ti ajtót, és meg­pil­lan­tot­ta a fér­fit. Ráki­ál­tott, mire a gya­nú­sí­tott meg­ütöt­te és meg­szúr­ta a sér­tet­tet. A nő egy sep­rű­vel véde­ke­zett. Eköz­ben a férfi még több­ször meg­szúr­ta az asszonyt, majd a nő ellen­ál­lá­sa miatt elment a ház­tól. A sér­tett a szú­rá­sok követ­kez­té­ben élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedett.

A férfi ezt köve­tő­en egy másik ház­hoz ment, ott kivág­ta az ablak szú­nyog­há­ló­ját, bemá­szott és kész­pénzt lopott. Egy másik házba is meg­pró­bált bejut­ni, majd egy gép­ko­csit is el akart lopni, de meg­za­var­ták, és elme­ne­kült. Mene­kü­lés köz­ben az idő­köz­ben riasz­tott rend­őrök elfog­ták és őri­zet­be vették.

A nye­re­ség­vágy­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel és más bűn­cse­lek­mé­nyek­kel gya­nú­sí­tott férfi szö­ké­sé­nek veszé­lye fenn­áll, vala­mint attól is okkal lehet tar­ta­ni, hogy a gya­nú­sí­tott sza­ba­don hagy­va újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el, ezért a Pest Megyei Főügyész­ség indít­ványt tett a férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelésére.

Az üggyel kap­cso­lat­ban köz­zé­tett rend­őr­sé­gi videó az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/emberoles-kiserlete-miatt-elozetesben