Főoldal » Archív » Összevesztek a fűnyíráson, torkon vágta szomszédját egy dél-borsodi településen

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 30 éves fér­fi­vel szemben.

A vád­lott és szom­széd­ja régebb óta hara­gos viszony­ban vol­tak, első­sor­ban a vád­lott maga­tar­tá­sa miatt. A rossz szom­széd­ság miatt közöt­tük több­ször volt szó­vál­tás, de tett­le­ges­ség­re soha nem került sor.

A 64 éves sér­tett férfi 2016. augusz­tu­sá­ban épp a saját háza előt­ti köz­te­rü­le­ten vágta a füvet egy moto­ros fűka­szá­val. A vád­lott oda­ro­hant hozzá majd két kéz­zel meg­ra­gad­ta a sér­tet­tet és rázni kezd­te, miköz­ben szi­dal­maz­ta, ami­ért veszé­lyez­te­ti az ott par­ko­ló autóját.

A táma­dás­tól még fel sem ocsú­dó sér­tet­tet egy alka­lom­mal a nya­kán meg­ütöt­te. Az ütés­től a férfi el nem esett, de meg­tán­to­ro­dott és egé­szen házá­nak falá­ig hát­rált. A továb­bi tett­le­ges­sé­get a vád­lott és a sér­tett kiér­ke­ző fele­sé­ge hiú­sí­tot­ta meg. A vád­lott távoz­tá­ban még élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­get­te a sértettet.

Rövid idő múlva a sér­tett­nek lég­zé­si nehéz­sé­ge ala­kult ki, ezért a köze­li város ren­de­lő­in­té­ze­té­be men­tek, ahon­nan men­tő­vel azon­nal kór­ház­ba szállították.

Az ütés­től gége­porc törést, hang­sza­lag­bé­nu­lást és emi­att gara­ti vér­zést szen­ve­dett, mely köz­vet­len élet­ve­szé­lyes sérü­lés. Orvo­si beavat­ko­zás hiá­nyá­ban ful­la­dá­sos halál követ­ke­zett volna be. A sérü­lés­sel össze­füg­gés­ben hang­kép­zé­si és lég­zé­si nehéz­ség­ben meg­nyil­vá­nu­ló mara­dan­dó fogya­té­kos­ság követ­ke­zett be.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indítványozott.