Főoldal » Archív » Osztrák embercsempészt állítottak bíróság elé Baján

A Bajai Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt 2020. már­ci­us 6-án gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tott egy huszon­há­rom éves oszt­rák fér­fit, aki 2020. már­ci­us 3-án négy szír ille­gá­lis határ­át­lé­pőt akart a szerb-magyar határ köze­lé­ből Auszt­ri­á­ba csem­pész­ni, de a határ­va­dász jár­őrök Baján elfog­ták őket.

A vád sze­rint az oszt­rák férfi egyik barát­ja kéré­sé­re 2020. már­ci­us 3-án, egy oszt­rák honos­sá­gú autó­val, Magyar­or­szág­ra uta­zott azért, hogy a szerb-magyar határ köze­lé­ből négy szír beván­dor­lót Auszt­ri­á­ba csempésszen.

Az oszt­rák férfi 2020. már­ci­us 3-án, kora dél­után, a szír sze­mé­lye­ket a határ köze­lé­ben fel is vette a gép­ko­csi­ba, majd elkezd­te őket Auszt­ria felé szál­lí­ta­ni. Tudta, hogy a szír fér­fi­ak ille­gá­li­san lép­ték át a határt és hogy nem jogo­sul­tak Magyar­or­szág terü­le­tén tartózkodni.

Az ember­csem­pész azon­ban nem jutott messzi­re, ugyan­is Baján, a város­ha­tár­hoz köze­li gát­őr­ház­nál, a határ­va­dász jár­őrök meg­ál­lí­tot­ták és tet­ten érték. A bajai rend­őrök a vád­lot­tat őri­zet­be vet­ték és kez­de­mé­nyez­ték a bíró­ság elé állítását.

A Bajai Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tat a határ átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt 2020. már­ci­us 6-án állí­tot­ta bíró­ság elé. A Bajai Járás­bí­ró­ság a vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki az ember­csem­pé­szést beis­me­rő, bün­tet­len elő­éle­tű oszt­rák fér­fit és két év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, ami­nek a vég­re­haj­tá­sát öt évre fel­füg­gesz­tet­te. A bíró ezen kívül a vád­lot­tat Magyar­or­szág terü­le­té­ről öt évre kiuta­sí­tot­ta. Az íté­let jog­erős, elle­ne senki sem fellebbezett.