Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » Öt börtönőrnek kellett megfékeznie a dühöngő elítéltet- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te, vala­mint ron­gá­lás és testi sér­tés miatt emelt vádat a zár­ká­já­ban tüzet gyúj­tó, majd az őrök­re táma­dó elítélt­tel szem­ben.

A vád sze­rint az egyik bün­te­tés­vég­re­haj­tá­si inté­zet­ben bün­te­té­sét töltő 43 éves gyön­gyö­si férfi 2020. feb­ru­ár 28-án dél­után zár­ká­já­ban ágyá­ra hal­moz­ta az inté­zet tulaj­do­nát képe­ző ágy­ne­műt és a ruhá­za­tát, majd azo­kat öngyúj­tó­já­val meg­gyúj­tot­ta. A tűz hamar fel­lán­golt, nagy láng­gal égett és átter­jedt a szi­vacs­mat­rac­ra is. Eköz­ben az elítélt kitör­te a zárka udvar­ra néző abla­kát, majd egy üveg­da­ra­bot a kezé­be fogva a zár­ka­aj­tó elé állt, és kiki­a­bál­va meg­fe­nye­get­te a fel­ügye­lő­ket.

Ekkor öt szol­gá­lat­ban lévő bv. tiszt és tiszt­he­lyet­tes érke­zett a zár­ká­hoz, mely­nek ajta­ját kinyi­tot­ták, egyi­kük kiütöt­te a vád­lott kezé­ből az üveg­da­ra­bot, a töb­bi­ek pedig föld­re teper­ték a fel­szó­lí­tá­suk elle­né­re tovább fenye­ge­tő­ző és a testi kény­szer­nek ellen­ál­ló fér­fit. A huzat­tól még job­ban fel­lán­go­ló tűz kel­tet­te nagy füst­ből kihúz­ták a folyo­só­ra, ahol a bilin­cse­lé­se köz­ben egyi­kü­ket ököl­lel hom­lo­kon ütöt­te.

Ezután már sike­rült meg­fé­kez­ni­ük a dühön­gő, a fel­ügye­lő­ket folya­ma­to­san szi­dal­ma­zó és fenye­ge­tő rabot, a zár­ká­ban kelet­ke­zett tüzet pedig por­ol­tó­val elol­tot­ták. A férfi a tűz­zel az inté­zet sérel­mé­re 94.900 Ft kárt oko­zott.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a több­szö­rös vissza­eső elkö­ve­tő­vel szem­ben hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te, könnyű testi sér­tés vét­sé­ge és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban. Indít­vány tett továb­bá a nyo­mo­zás során fel­me­rült 227.000 Ft bűn­ügyi költ­ség meg­fi­zet­te­té­sé­re, és arra is, hogy a bíró­ság álla­pít­sa meg, hogy a vád­lott a bün­te­té­sé­ből nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les sza­bad­ság­ra.