Főoldal » Hírek » Öt bűncselekménnyel vádolja az ügyészség a 14 éves fiút - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A 14 éves elkö­ve­tő ter­ro­ri­zál­ta, meg­ölés­sel fenye­get­te osz­tály­tár­sa­it, órán a mez­te­len fene­két muto­gat­ta, sér­te­get­te az osz­tály­fő­nö­két, akko­ra erő­vel rúgott egy szék­be, hogy az a radi­á­tor­nak csa­pó­dott, továb­bá rug­dos­ta osz­tály­tár­sai tás­ká­it a Győr kör­nyé­ki tele­pü­lés álta­lá­nos iskolájában.

A 14 éves fiú a Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint ismét­lés­sel kezd­te meg a hete­dik osz­tályt a 2020/2021-es tan­év­ben a Győr kör­nyé­ki álta­lá­nos isko­lá­ban. Az osz­tály­ba azon­ban beil­lesz­ked­ni nem tudott: osz­tály­tár­sa­it mind fizi­ka­i­lag, mind lel­ki­leg ter­ro­ri­zál­ta, a gye­re­ke­ket ret­te­gés­ben tar­tot­ta. Osz­tály­tár­sa­it rend­sze­re­sen obsz­cén sza­vak­kal illet­te, őket bán­tal­maz­ta is, volt, aki­nek meg­éget­te a könyö­két egy öngyújtóval.

Test­ne­ve­lés órán trá­gár­sá­go­kat kia­bált a lányok­nak, majd a tanár­nő előtt lehúz­ta a nad­rág­ját és muto­gat­ta magát elöl­ről is és hátul­ról is.

Osz­tály­fő­nö­ké­nek ugyan­csak trá­gár, obsz­cén sza­va­kat kia­bált, ami­ért elvet­te tőle az isko­lá­ba vitt elekt­ro­mos ciga­ret­tát, majd olyan erő­vel rúgott a mel­let­te lévő szék­be, hogy az a radi­á­tor­nak csapódott.

Mikor bics­kát vitt az isko­lá­ba és azzal ijeszt­get­te osz­tály­tár­sa­it, azt a peda­gó­gu­sok ugyan­csak elvet­ték tőle. Emi­at­ti dühé­ben osz­tály­tár­sai tás­ká­it rugdosta.

A fia­tal­ko­rú elkö­ve­tőt az ügyész­ség zak­la­tás vét­sé­gé­vel, sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­gé­vel, becsü­let­sér­tés vét­sé­gé­vel és két rend­be­li garáz­da­ság vét­sé­gé­vel vádol­ja. Az ügyész­ség a vád­irat­ban –egye­bek mel­lett - javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés elren­de­lé­sé­re tett indítványt.

Az eljá­rást a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság mun­ka­tár­sai foly­tat­ták le, érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fog hozni az ügyben.