Főoldal » Hírek » Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség » Óvodában verekedett a dühös szülő-a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a nővel szem­ben, aki egy deb­re­ce­ni óvo­dá­ban bán­tal­maz­ta a sértettet.

A vád­lott 2020. janu­ár 16-án reg­gel 8 óra után azért ment be az egyik deb­re­ce­ni óvo­dá­ba, ahová koráb­ban a saját gyer­me­ke is járt, hogy egy koráb­bi, a szü­lők­kel kap­cso­lat­ban fel­me­rült prob­lé­mát megbeszéljen.

Az óvoda öltö­ző­jé­ben a nő szó­vál­tás­ba került az egyik óvó­nő­vel, majd ekkor érke­zett meg gyer­me­ké­vel a cso­port­szo­bá­hoz a sér­tett. A vád­lott a sér­tet­tel kia­bál­ni kez­dett a közöt­tük koráb­ban kiala­kult sérel­mek miatt.

A vád­lott a sér­tet­tet a cso­port­szo­ba előt­ti folyo­són a kar­já­nál és a hajá­nál fogva rán­ci­gál­ni kezd­te, a nő kezét meg­rúg­ta, arcát kikar­mol­ta és hajá­nál fogva a föld­re rántotta.

A továb­bi bán­tal­ma­zást egy szülő aka­dá­lyoz­ta meg.

A vád­lott bán­tal­ma­zá­sa során a sér­tett arcán felü­le­tes hám­kar­co­lá­sos, az egyik ujján pedig felü­le­tes hám­hor­zso­lá­sos, nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­sek kelet­kez­tek. A sér­tett könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt jog­ha­tá­lyos magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő, kérte az elkö­ve­tő bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség­re vonását.

A vád­lott kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes és erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy az óvo­dá­ban tar­tóz­ko­dó fel­nőt­tek­ben, gyer­me­kek­ben meg­bot­rán­ko­zást és ria­dal­mat keltsen.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben garáz­da­ság vét­sé­ge és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a járás­bí­ró­ság az ügy­ira­tok tar­tal­ma alap­ján hoz­zon bün­te­tő­vég­zést, és a vád­lot­tal szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tést szab­jon ki.