Főoldal » Hírek » Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség » Óvodás gyerekeket fenyegetett veréssel- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészég sajtóközleménye

A Sze­ren­csi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 38 éves nő ellen zak­la­tás vét­sé­ge miatt.

A vád­irat sze­rint a tak­ta­har­ká­nyi lakos vád­lott hara­gos viszony­ban van a szom­széd csa­lád­dal. 2019 októ­ber végén a szom­széd nő óvo­dás korú gyer­me­ke­it az óvo­dá­ban azzal fenye­get­te meg, hogy őket is és szü­le­it is bán­tal­maz­ni fogja.

A gyer­me­kek anyja ettől annyi­ra meg­ijedt, hogy egy hétig nem merte óvo­dá­ba enged­ni gyer­me­ke­it.

Az ese­ményt köve­tő napok­ban a vád­lott a házá­nak udva­rá­ról meg­lát­ta szom­széd­ját, – a meg­fe­nye­ge­tett gyer­me­kek any­ját – és azt kia­bál­ta át neki, hogy a lányá­val fogja meg­ve­ret­ni őt és gyer­me­ke­it is.

A sér­tett nő, hogy elke­rül­je a továb­bi szó­vál­tást, bement a laká­sá­ba, azon­ban a vád­lott ezután is átki­a­bált azzal, hogy ha elkap­ja, eltö­ri a nya­kát.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, egy­ide­jű párt­fo­gó fel­ügye­let elren­de­lé­sé­vel, vala­mint külön maga­tar­tá­si sza­bály­ként, annak elő­írá­sá­val, hogy a vád­lott a bűn­cse­lek­mény sér­tett­jé­től tart­sa távol magát, és vegyen részt agresszió­ke­ze­lő tré­nin­gen.