Főoldal » Hírek » Paprika közé rejtette a marihuánát – letartóztatását indítványozta a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a koszo­vói fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki szom­bat­ra vir­ra­dó­ra több, mint 23 kg mari­hu­á­nát pró­bált meg az álta­la veze­tett busszal Magyar­or­szá­gon át Auszt­ri­á­ba csempészni.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a busz­so­főr­ként dol­go­zó gya­nú­sí­tott az álta­la veze­tett nem­zet­kö­zi busz­já­rat sofőr­je­ként isme­ret­len sze­mély fel­ké­ré­sét elvál­lal­va még Koszo­vó­ban átvett isme­ret­le­nek­től 9 zsák egész pap­ri­kát. A zsá­kok­ban a pap­ri­ka közé váku­u­mos és alu­fó­li­ás cso­mag­ban 23,3 kg mari­hu­á­nát rej­tet­tek el a gya­nú­sí­tott isme­ret­len meg­bí­zói. A gya­nú­sí­tott­nak a kábí­tó­szert a meg­ál­la­po­dás sze­rint Linz­ben, egy előre meg­be­szélt helyen kel­lett volna átadnia.

A gya­nú­sí­tott a busz sofőr­je­ként 2020. októ­ber 17-én haj­nal­ban jelent­ke­zett belé­pés­re Szer­bia irá­nyá­ból Magyar­or­szág terü­le­té­re. A belép­te­tés során a szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő pénz­ügy­őrök téte­les vám­vizs­gá­la­tot ren­del­tek el, mely­nek során meg­ta­lál­ták és lefog­lal­ták a cso­mag­tér­be rej­tett kábítószert.

A becsem­pész­ni szán­dé­ko­zott kábí­tó­szer tisz­ta ható­anyag tar­tal­ma az elő­ze­tes ada­tok sze­rint meg­ha­lad­ja a külö­nö­sen jelen­tős mennyi­ség alsó határát.

A külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a főügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelését.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon, tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz­zel meg­tar­tan­dó ülé­sen fog dön­te­ni az ügyé­szi indítványról.

A lefog­lalt kábí­tó­szer­ről készült fény­ké­pe­ket az aláb­bi lin­ken tekint­he­tik meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/58-millio-forintnyi-kabitoszert-foglaltak-le-a