Főoldal » Hírek » Pár ezer forintért több éves börtön vár az utcai rablókra - fotóval - a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Egri Járá­si Ügyész­ség a tava­lyi év végén két ügy­ben is vádat emelt olyan elkö­ve­tők­kel szem­ben, akik éjsza­ka, köz­te­rü­le­ten rabol­ták ki áldozataikat.

Az egyik ügy I. rendű vád­lott­ja egy 22 éves férfi, aki­nek fia­tal­ko­rú társa nyúj­tott segít­sé­get a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­hez. A vád­irat sze­rint a két ter­helt tavaly, júli­us 16-án, éjjel, egy ren­dez­vényt köve­tő­en talál­ko­zott Heves bel­vá­ro­sá­ban az utol­só mun­kás­já­rat­ra vára­ko­zó sér­tet­tel, akit egyi­kük rövid beszél­ge­tés után vere­ked­ni hívott. A sér­tett meg­pró­bált kitér­ni ez elől, de hiába mene­kült, mert a vád­lot­tak utol­ér­ték, majd az idő­sebb elkö­ve­tő addig ütle­gel­te őt, míg – részen apró­pénz­ben – át nem adott 2.000 forin­tot, melyet táma­dói reg­ge­lig el is köl­töt­tek a városban.

A másik ügy­ben egy több­szö­rö­sen bün­te­tett 26 éves férfi volt az éjsza­kai rabló. Ő a vád­irat sze­rint egy nyári haj­na­lon Eger­ben szó­lí­tott le egy fér­fit, aki éppen átha­ladt a város­ból kive­ze­tő főút­ra fel­fes­tett zeb­rán. A vád­lott ciga­ret­tát kért, de eluta­sí­tás­ban része­sült, melyet köve­tő­en egy köze­li ház kapu­al­já­ban hátul­ról rátá­madt gya­nút­lan áldo­za­tá­ra, és rövid dula­ko­dás után elra­gad­ta annak tás­ká­ját. Szer­ze­mé­nyét később egy bokor rej­te­ké­ben átku­tat­va a tás­ká­ban mind­össze 480 forint kész­pénzt és – ira­tok mel­lett – egy hasz­nált, régi mobil­te­le­font talált.

A járá­si ügyész­ség mind­két ügy­ben rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja az elkö­ve­tő­ket. Ennek a bűn­cse­lek­mény­nek a bün­te­té­si téte­le ket­tő­től nyolc évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A vád­ha­tó­ság a Heve­sen elkö­ve­tett cse­lek­mény kap­csán öt év bör­tön kisza­bá­sá­ra tett mér­té­kes indít­ványt a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fel­nőtt­ko­rú ter­helt­tel szem­ben, míg fia­tal­ko­rú társa ese­té­ben javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta. Az egri rab­ló­val szem­ben az ügyész­ség hét év bör­tönt indítványozott.

A fotó a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készült.