Főoldal » Hírek » Parkoló autókat fosztottak ki országszerte - letartóztatásukat indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a három fér­fi­nak, akik egy leg­alább 6 főből álló szer­ve­zet tag­ja­i­ként őri­zet­le­nül hagyott sze­mély­gép­ko­csik­ból, teher­au­tók­ból lop­tak készpénzt.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a három gya­nú­sí­tott és a sza­bad­lá­bon véde­ke­ző három tár­suk meg­ál­la­po­dá­su­kat köve­tő­en az ország külön­bö­ző pont­ja­in lezárt, vagy nyi­tott álla­pot­ban lévő, de őri­zet­le­nül hagyott gép­ko­csi­kat fosz­tot­tak ki. A nyo­mo­zás során mind­ed­dig öt bűn­cse­lek­mény fel­de­rí­té­se tör­tént meg, de a gyanú sze­rint több hason­ló bűn­cse­lek­ményt is elkö­vet­tek a 2021. novem­ber és 2022. janu­ár között. A gya­nú­sí­tot­tak mód­sze­rük sze­rint a gép­ko­csik első abla­ka­it betör­ve tulaj­do­ní­tot­ták el az utas­tér­ben levő kész­pénzt, mely­nek össze­ge 90 ezer és 1 mil­lió forint között vál­to­zott. A nyo­mo­zás során több megye rend­őri szer­vei több hely­szí­nen meg­tar­tott közös akció kere­té­ben állí­tot­ták elő a gya­nú­sí­tot­ta­kat. A bün­te­tő­el­já­rás továb­bi fel­ada­ta a még nem ismert bűn­tár­sak és bűn­cse­lek­mé­nyek feltárása.

 

A bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, a bűn­is­mét­lés és az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

Az ügyé­szi indít­vány­nak a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja mind­há­rom ter­helt vonat­ko­zá­sá­ban helyt adott és elren­del­te a gya­nú­sí­tot­tak letartóztatását. 

A rend­őr­sé­gi akci­ó­ról készült képek az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő­ek meg:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/elszamolas#4