Főoldal » Hírek » Párt sajtótájékoztatóján garázdálkodott - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A 48 éves férfi tavaly októ­ber­ben az egyik párt által meg­ren­de­zett saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón han­go­san szit­ko­zó­dott, majd több poli­ti­kust is – köz­tük a párt lekö­szö­nő elnö­két – meg­po­fo­zott.

A vád sze­rint 2021. októ­ber 11-én, dél­után, az egyik párt a II. kerü­let, Széll Kál­mán tér­nél saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót tar­tott. A vád­lott a saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót több­ször is kia­bá­lás­sal, illet­ve han­gos szi­dal­ma­zás­sal zavar­ta meg. Ami­kor a párt egyik elnök­sé­gi tagja fel­szó­lí­tot­ta, hogy ne zavar­ja a ren­dez­vényt, a férfi meg­pró­bál­ta meg­üt­ni a poli­ti­kust, aki azon­ban maga elé emel­te a kar­ját, ezzel az ütést elhá­rí­tot­ta. Ezt látva, a párt saj­tó­re­fe­ren­se is fel­szó­lí­tot­ta a fér­fit, hogy fejez­ze be ezt a visel­ke­dést, amire a férfi tenyér­rel meg­ütöt­te őt. Később az elkö­ve­tő – tovább­ra is szit­ko­zód­va – még fel­rú­gott egy mik­ro­fon­áll­ványt is, majd ezután kis időre elhagy­ta a hely­színt. Ami­kor befe­je­ző­dött a saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó, a férfi vissza­ment a ren­dez­vény hely­szí­né­re, és a párt elnö­ki tiszt­sé­gé­ről lekö­szön­tő poli­ti­kust arcon ütöt­te.   

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 48 éves fér­fit garáz­da­ság­gal vádol­ja, és vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság az ügy­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel hoz­zon érde­mi dön­tést, így a vád­lot­tal szem­ben bün­te­tő­vég­zés­sel, köz­ér­de­kű munka bün­te­tést szab­jon ki.

A rend­őr­ség köz­le­mé­nye itt olvas­ha­tó: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/gyorsan-elfogtak-a-pofozkodot