Főoldal » Archív » Pártaktivista segítőjét ütötte meg a közterület-felügyelő – eredményes vádemelés

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt a közterület-felügyelő ellen, aki intéz­ke­dés köz­ben meg­ütött egy fér­fit; a bíró­ság bün­te­tő­vég­zés­ben fel­füg­gesz­tett bör­tönt sza­bott ki vele szemben. 

A vád­irat sze­rint egy negy­ven­hat éves férfi közterület-felügyelőként dol­go­zott, ami­kor 2019. május 10-én, a kora dél­utá­ni órák­ban intéz­ke­dés cél­já­ból a III. kerü­let Pethe Ferenc térre ment, mivel ott egy gép­ko­csi a jár­dán állt. A gép­ko­csi­ban egy párt akti­vis­tái tar­tóz­kod­tak, akik egy beje­len­tett, euró­pai uniós válasz­tá­si kam­pány­ren­dez­vény miatt vol­tak a hely­szí­nen. A vád­lott és az akti­vis­ták között nézet­el­té­rés ala­kult ki, mivel a közterület-felügyelő nem tar­tot­ta sza­bá­lyos­nak a par­ko­lást. A vád­lott átvet­te a ren­dez­vény beje­len­té­sét iga­zo­ló ira­tot, amely­ről fény­ké­pet kívánt készí­te­ni. Az egyik akti­vis­ta azon­ban arra hivat­ko­zott, hogy azon sze­mé­lyes ada­tok talál­ha­tók, ezért azt vissza­kér­te. A vád­lott az ira­tot nem adta vissza. Ekkor érke­zett a hely­szín­re az egyik akti­vis­ta hoz­zá­tar­to­zó­ja, aki meg­pró­bál­ta vissza­ven­ni a beje­len­tő­la­pot a közterület-felügyelő kezé­ből, azon­ban a vád­lott egy alka­lom­mal arcon ütöt­te a hozzátartozót.

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség a közterület-felügyelő ellen hiva­ta­los eljá­rás­ban elkö­ve­tett bán­tal­ma­zás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Bíró­ság előtt.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság tár­gya­lás tar­tá­sa nél­kül, bün­te­tő­vég­zés­ben szab­jon ki vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett szabadságvesztést.

A bíró­ság a vád­irat alap­ján a fér­fi­val szem­ben egy év, vég­re­haj­tá­sá­ban három évre fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki.

A bíró­ság dön­té­sét az ügyész­ség tudo­má­sul vette, nem kérte tár­gya­lás tartását.