Főoldal » Hírek » Példás büntetés kiszabását kezdeményezi az ügyészség a pénzszállítót megtámadó exrendőrrel szemben - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség  a bün­te­té­sé­nek jelen­tős súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal a fér­fi­val szem­ben, aki tár­sá­val egy pénz­szál­lí­tó jár­mű­vet akart kirabolni. 

A Fővá­ro­si Főügyész­ség 2021. nya­rán emelt vádat egy kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mény miatt koráb­ban lesze­relt rend­őr­rel szem­ben. Az elkö­ve­tő és isme­ret­le­nül maradt társa 2006. nya­rán egy kis­pes­ti bevá­sár­ló­köz­pont­nál meg­tá­mad­tak egy pénz­szál­lí­tó jár­mű­vet. Ennek során ő egy fegy­ver­nek lát­szó tárggyal fenye­get­te a fegy­ve­res biz­ton­sá­gi őrt a gép­jár­mű­vel szál­lí­tott kész­pénz – mint­egy 71 mil­lió forint – átadá­sa érde­ké­ben, míg bűn­tár­sa az ellen­ál­lást tanú­sí­tó sér­tet­tet több­ször meg­szúr­ta. Azon­ban nem tud­ták a pénz­szál­lít­mányt meg­sze­rez­ni, ezért a hely­szín­ről futva elmenekültek.

A Buda­pest Kör­nyé­ki Tör­vény­szék a bűn­ügyi fel­ügye­let alatt álló 44 éves fér­fit 2022. szep­tem­ber 2-án kihir­de­tett íté­le­té­vel bűnös­nek mond­ta ki jelen­tős érték­re, fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás kísér­le­té­ben, ame­lyért őt 4 év bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés­re és 5 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítélte.

E hatá­ro­zat ellen az ügyész a vád­lott ter­hé­re fel­emelt tar­tal­mú, fegy­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­té­sért és hosszabb idő­tar­ta­mú mel­lék­bün­te­té­sért, míg a vád­lott és védő­je fel­men­té­sért, továb­bá eny­hí­té­sért fellebbeztek.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a napok­ban elő­ter­jesz­tett indít­vá­nyá­val az ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tart­va kez­de­mé­nyez­te a vád­lott­ra kisza­bott bün­te­tés jelen­tős súlyo­sí­tá­sát, vala­mint a védel­mi fel­leb­be­zé­sek eluta­sí­tá­sát a Fővá­ro­si Ítélőtáblánál.

A bűn­ügy­ben koráb­ban kibo­csá­tott ügyész­sé­gi köz­le­mény itt olvasható:

https://ugyeszseg.hu/vadat-emelt-a-fovarosi-fougyeszseg-egy-2006-os-penzszallito-rablas-ugyeben/