Főoldal » Archív » Pénz helyett csak ígéreteket kaptak a sikkasztó ügyvéd ügyfelei

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség haszon­szer­zés végett elkö­ve­tett ügy­vé­di vissza­élés bűn­tet­te és nagyobb érték­re elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a koráb­ban Somogy megyé­ben ügy­véd­ként tevé­keny­ke­dő fér­fi­val szem­ben, aki egy adás­vé­te­li ügy­let során meg­ká­ro­sí­tot­ta az ügyfeleit.

A vád sze­rint a vád­lott – aki 2019-től már nem tagja az ügy­vé­di kama­rá­nak – 2016-ban egy ház­el­adás­sal kap­cso­lat­ban meg­bí­zást kapott az adás­vé­te­li szer­ző­dés elké­szí­té­sé­re, és az ezzel kap­cso­la­tos föld­hi­va­ta­li eljá­rá­sok­ra. Az ingat­lan vevő­je koráb­ban álla­mi gon­do­zott volt, ezért a vétel­ár egy részét álla­mi támo­ga­tás­ból kíván­ta megfizetni.

Mivel az ingat­lant érté­ke­sí­tő sér­tet­tek által meg­adott bank­szám­la­szám­ra tech­ni­kai okok miatt az álla­mi támo­ga­tás össze­gét nem lehe­tett átutal­ni, ezért az ille­té­kes álla­mi szerv fel­vet­te a kap­cso­la­tot a vád­lot­tal, aki meg­ad­ta a leté­ti bank­szám­lá­já­nak szá­mát, és ígé­re­tet tett arra, hogy az össze­get ügy­fe­lei ren­del­ke­zé­sé­re bocsátja.

A vád­lott ezzel szem­ben az összeg átuta­lá­sá­ról csak jóval később tájé­koz­tat­ta a sér­tet­te­ket, és ekkor is mind­össze annyit közölt velük, hogy az 1,2 mil­lió forin­tos vétel­ár­részt befek­tet­te, hol­ott erre ügy­fe­lei nem adtak neki fel­ha­tal­ma­zást. A vád­lott az átutalt pénz­összeg­ből ezután is csak 300.000,-Ft-ot fize­tett meg ügy­fe­le­i­nek, ezért miu­tán a sér­tet­tek szá­má­ra egy­ér­tel­mű­vé vált, hogy a vád­lott – a folya­ma­tos ígér­ge­té­se elle­né­re – a tel­jes össze­get nem szán­dé­ko­zik vissza­fi­zet­ni, fel­je­len­tést tet­tek ellene.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés, vagyon­el­kob­zás és az ügy­vé­di hiva­tás­tól eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy amennyi­ben a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­ri, a bíró­ság a sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­mát egy év nyolc hónap­ban, míg a fog­lal­ko­zás­tól eltil­tást három évben álla­pít­sa meg.