Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Pénzbehajtást ígértek a csalók- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kun­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség három fér­fi­val szem­ben csa­lás miatt emelt vádat, mert adós­ság­be­haj­tás valót­lan ígé­re­té­vel pénzt csal­tak ki idős áldozatuktól. 

A vád sze­rint a II. rendű vád­lott anya­gi­lag meg volt szo­rul­va, ami­kor meg­tud­ta, hogy egy sza­bad­szál­lá­si asszony­nak – az ügy sér­tett­jé­nek - egyik isme­rő­se 5-600 ezer forint­tal tar­to­zik és nem adja meg a tar­to­zá­sát. A vád­lott 2017 augusz­tu­sá­ban fel­ke­res­te a sér­tet­tet laká­sán és valót­la­nul állít­va, hogy pénz­be­haj­tás­sal fog­lal­ko­zik, azt ígér­te neki, hogy a tar­to­zást több­szö­rö­sen vissza tudja sze­rez­ni. A vád­lott­nak tény­le­ge­sen nem állt szán­dé­ká­ban és lehe­tő­sé­ge sem volt a sér­tett pén­zét vissza­sze­rez­ni, célja kife­je­zet­ten jog­ta­lan haszon­szer­zés volt. A vád­lott első alka­lom­mal 150 ezer forin­tot vett át az asszony­tól, ám jelez­te, hogy a tar­to­zás behaj­tá­sá­ba bevon­ja egy álné­ven meg­ne­ve­zett tár­sát is, aki­vel az „ilyen ügye­ket” intéz­ni szokták.

A vád­lott ezután az egyik isme­rő­sét – az ügy I. rendű vád­lott­ját – is beavat­ta a rész­le­tek­be, aki ezután álné­ven jelent­ke­zett a sér­tett­nél. Ő szin­tén 150 ezer forin­tot vett át az asszony­tól költ­sé­gei fede­zé­sé­re, egy­ben kérte, hogy meg­bí­zá­sa marad­jon titok­ban. Az I. rendű vád­lott rend­sze­re­sen meg­je­lent a sér­tett ott­ho­ná­ban és min­den alka­lom­mal hite­get­te őt a behaj­tás sike­ré­vel, egy­ben újabb össze­ge­ket kért és kapott azért, hogy a sér­tett által addig már kifi­ze­tett össze­gek ne vessze­nek kárba, „ne vesszen el az ügy”. Az I. rendű vád­lott néhány hónap alatt kész­pénz­ben, arany éksze­rek­ben és műsza­ki cik­kek­ben össze­sen 616 ezer forin­tot csalt ki a sértettől.

Miu­tán mind­ezek elle­né­re a sér­tett tovább­ra sem jutott a pén­zé­hez, 2018 júli­u­sá­ban kap­cso­lat­ba lépett az ügy III. rendű vád­lott­já­val, aki szin­tén valót­la­nul azt ígér­te neki, hogy az I. rendű vád­lott­nak kifi­ze­tett össze­ge­ket vissza tudja sze­rez­ni. Bár a pénz vissza­szer­zé­se a III. rendű vád­lott­nak sem állt szán­dé­ká­ban, 280 ezer forin­tot átvett áldo­za­tá­tól azzal, hogy ez az összeg hiány­zik a neki ebben segí­tő isme­rő­se óva­dé­ká­ból. Az ügy­ben a kun­szent­mik­ló­si rend­őrök jár­tak el.

A sér­tett a nyo­mo­zás során kára meg­té­rí­té­se érde­ké­ben a vád­lot­tak­kal szem­ben pol­gá­ri jogi igényt jelen­tett be.

Az ügyész­ség a három fér­fit csa­lás­sal vádol­ja és ezért a vissza­eső­nek szá­mí­tó I. rendű vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés, míg a másik két vád­lot­tal szem­ben pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Bűnös­sé­gük­ről a Kun­szent­mik­ló­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.