Főoldal » Archív » Pénzért akarták örökbe adni születendő gyermeküket

A Pest Megyei Főügyész­ség ember­ke­res­ke­de­lem elő­ké­szü­le­té­nek vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val és nővel szem­ben, akik szü­le­ten­dő gyer­me­kük örök­be adá­sá­ért öt mil­lió forin­tot kér­tek.

Egy újság­író az örök­be­fo­ga­dás kér­dé­se­it érin­tő riport­já­hoz anya­got gyűj­tött. 2016 és 2017 folya­mán inter­ne­ten több apró­hir­de­tést adott fel. A hir­de­té­sek azt tar­tal­maz­ták, hogy a pár­já­val együtt sze­ret­né­nek nyílt örök­be­fo­ga­dás­sal kis­ba­bát örök­be fogad­ni. Ezért vár­ják olyan kis­ma­ma jelent­ke­zé­sét, aki­nek nin­csen lehe­tő­sé­ge maga fel­ne­vel­ni a gyer­me­két, s ilyen módon gon­dos­kod­na a jövő­jé­ről. Tény­le­ge­sen nem akart gyer­me­ket örök­be fogad­ni.

A bűn­ügy két vád­lott­ja, egy férfi és az élet­tár­sa 2018 janu­ár első nap­ja­i­ban olvas­ta a hir­de­tést. A nő gyer­me­ket várt. A szü­le­ten­dő babát nem akar­ták meg­tar­ta­ni, a ter­hes­sé­get meg­sza­kí­tó műtét idő­pont­ja is ki volt már tűzve. A hir­de­tés lát­tán eldön­töt­ték, hogy oly módon pró­bál­nak pénzt sze­rez­ni, hogy fel­ke­re­sik a hir­de­tés fel­adó­ját és több mil­lió forin­tot kér­nek a szü­le­ten­dő gyer­me­kük örök­be­fo­ga­dá­sá­ért.

Egy sze­mé­lyes talál­ko­zót beszél­tek meg, ahol a férfi elő­ad­ta, hogy „minden­nek ára van”. Azt mond­ta, hogy ötmil­lió forin­tot kér­nek a szü­le­ten­dő gyer­me­kük örök­be adá­sá­ért cse­ré­be. Ebből két­mil­li­ót rög­tön az ele­jén, a töb­bit hat hónap­ra eloszt­va, s a végén a fenn­ma­ra­dó össze­get.

Az újság­író kitért a fel­aján­lás elől. A nő meg­sza­kí­tot­ta a ter­hes­sé­gét.

A Pest Megyei Főügyész­ség a fér­fit és a nőt ember­ke­res­ke­de­lem elő­ké­szü­le­té­nek vét­sé­gé­vel vádol­ja. A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Buda­pest Kör­nyé­ki Tör­vény­szék dönt.