Főoldal » Hírek » Pénzért árulta a szakképesítést - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség 2019 feb­ru­ár­já­ban emelt vádat egy közép­ko­rú férfi és egy nő ellen, elő­nyért, hiva­ta­li köte­les­sé­gét meg­szeg­ve elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te, hiva­ta­los sze­mély által elkö­ve­tett közokirat-hamisítás bűn­tet­te, vala­mint hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sa vét­sé­ge miatt.

A tör­té­ne­ti tény­ál­lás sze­rint 2013-ban egy OKJ-s szak­ké­pe­sí­tés­hez kap­cso­ló­dó vizs­ga­bi­zott­sá­gi elnö­ki tisz­tet betöl­tő nő Zug­ló­ban meg­ke­re­sett egy vegyes­ke­res­ke­dést üze­mel­te­tő fér­fit, aki­ről tudta, hogy a bolt üze­mel­te­tés­hez szük­sé­ges élel­mi­szer és vegyi áru eladói képe­sí­tés­sel nem ren­del­ke­zik. Fel­aján­lot­ta a részé­re, hogy kész­pénz elle­né­ben képe­sí­tést iga­zo­ló bizo­nyít­ványt sze­rez neki. A férfi az aján­la­tot elfogadta.

Ezután isme­ret­le­nül maradt sze­mély a keres­ke­del­mi záró­vizs­gán a vesz­te­ge­tő férfi helyett, annak sze­mé­lyi okmá­nyai fel­hasz­ná­lá­sá­val, nevé­ben és helyet­te levizs­gá­zott, majd a nő elkö­ve­tő az OKJ-s tan­fo­lyam elvég­zé­sét iga­zo­ló bizo­nyít­ványt állí­tott ki és azt a sze­mé­lyi okira­tok­kal együtt 160.000.-Ft kész­pénz elle­né­ben a vegyes­ke­res­ke­dést üze­mel­te­tő vádlott-társának átadta.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék 2020. decem­ber 3-án kihir­de­tett íté­le­té­vel a vesz­te­ge­tő fér­fit bűnös­nek mond­ta ki fel­buj­tó­ként elkö­ve­tett, köz­fel­ada­ti hely­zet­tel vissza­élés bűn­tet­té­ben, vesz­te­ge­tés bűn­tet­té­ben és fel­buj­tó­ként elkö­ve­tett közokirat-hamisítás bűn­tet­té­ben, ame­lyért mind­össze­sen 30.000.-Ft pénz­bün­te­tés­sel súj­tot­ta. Nő vádlott-társát bűnös­nek mond­ta ki köz­fel­ada­ti hely­zet­tel vissza­élés bűn­tet­té­ben, vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sa bűn­tet­té­ben, vala­mint közokirat-hamisítás bűn­tet­té­ben, ame­lyért őt, hal­ma­za­ti bün­te­té­sül két év vég­re­haj­tá­sá­ban négy évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re, 150.000.-Ft pénz­bün­te­tés­re ítél­te azzal, hogy emel­lett örök­re eltil­tot­ta a vizs­gáz­ta­tói fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól és 160.000.-Ft összeg­re vagyon­el­kob­zást is elrendelt.

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész a két vád­lott ter­hé­re elté­rő jogi minő­sí­tés meg­ál­la­pí­tá­sá­ért és súlyo­sabb bün­te­té­sek kisza­bá­sa érde­ké­ben élt fel­leb­be­zés­sel, míg a két vád­lott és védő­ik rész­ben fel­men­té­sért, téves jogi minő­sí­té­sért, továb­bá eny­hí­tés cél­já­ból éltek fel­leb­be­zé­si jogukkal.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a napok­ban a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­hoz benyúj­tott indít­vá­nyá­val kez­de­mé­nyez­te, hogy a bíró­ság álla­pít­sa meg, misze­rint a vizs­ga­bi­zott­ság elnö­ke­ként eljá­ró nő hiva­ta­los sze­mély volt, mert ő a szak­mi­nisz­ter fel­ha­tal­ma­zá­sa alap­ján köz­ha­tal­mi fel­ada­tot látott el, így hiva­ta­los sze­mély­ként kért és kapott vesz­te­ge­té­si pénzt, illet­ve hami­sí­tott közokiratot.

A másod­fo­kú ügyész­ség a szak­ké­pe­sí­té­se iga­zo­lá­sa érde­ké­ben vesz­te­ge­tő férfi pénz­bün­te­té­se mér­té­ké­nek a súlyo­sí­tá­sá­ra, illet­ve a meg­vesz­te­ge­tett vizs­ga­bi­zott­sá­gi elnök­kel szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a fel­lebb­vi­te­li eljárásban.