Főoldal » Archív » Pénzért befolyásolták a mérkőzéseket – vádemelés kézilabda meccseket érintő vesztegetések miatt

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség két külön vád­irat­ban minő­sí­tett vesz­te­ge­tés és vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat nyolc sze­méllyel – köz­tük négy kézi­lab­da játék­ve­ze­tő­vel – szem­ben.

A vád­ira­tok lénye­ge sze­rint a 2016-2017. évben több olyan kor­rup­ci­ós eset tör­tént, ami­kor kézi­lab­da játék­ve­ze­tők­nek pénzt ígér­tek arra az eset­re, ha egyes első- és máso­dik ligás, továb­bá a Liga­ku­pá­ban zajló kézi­lab­da mér­kő­zé­se­ket a pár­tat­lan­ság sza­bá­lya­it meg­sért­ve vezet­nek le. Két játék­ve­ze­tő páros – 150 és 500 ezer forint közöt­ti össze­gért – össze­sen öt mér­kő­zés ered­mé­nyét befo­lyá­sol­ta, illet­ve kísé­rel­te meg befo­lyá­sol­ni. Raj­tuk kívül a két ügy­ben vád­lott még két edző, egy sport­egye­sü­le­ti elnök, illet­ve egy szak­ágon kívü­li sze­mély. A vád­nak tár­gya olyan cse­lek­mény is, amely­nél más, nem kor­rum­pál­ha­tó játék­ve­ze­tők­nek aján­lot­tak fel 100 ezer forin­tot egy mér­kő­zé­se előtt azzal, hogy abból „men­je­nek el vacso­ráz­ni”, vala­mint, hogy ,,egye­nes legyen a pálya”. Ezt az aján­la­tot a játék­ve­ze­tők vissza­uta­sí­tot­ták és jelen­tet­ték az ese­tet a Játék­ve­ze­tői Bizott­ság veze­tő­i­nek. A mér­kő­zé­sek egy részé­ben a vesz­te­ge­tés­sel cél­zott, ked­ve­ző ered­mé­nyek az érin­tett csa­pa­tok közöt­ti erő­kü­lönb­ség miatt a játék­ve­ze­tők befo­lyá­so­lá­si kísér­le­te elle­né­re elma­rad­tak, így későb­bi pénz­át­adá­sok­ra nem került sor, míg más ese­tek­ben a meg­be­szélt össze­gek vagy azok egy részé­nek átadá­sa is meg­tör­tént. Volt, hogy a pénzt a kézi­lab­da szö­vet­ség koráb­bi szék­he­lyé­nek par­ko­ló­já­ban adták át.

A bün­te­tő­el­já­rás a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat fel­je­len­té­se és fel­de­rí­té­se alap­ján indult, mivel a játék­ve­ze­tők egyi­ke, egy 52 éves férfi az elkö­ve­tés­kor rend­őr­ként dol­go­zott, és a játék­ve­ze­tést sza­bad­ide­jé­ben végez­te.

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség gaz­dál­ko­dó szer­ve­zet részé­re tevé­keny­sé­get végző, önál­ló intéz­ke­dés­re jogo­sult sze­méllyel kap­cso­lat­ban elkö­ve­tett vesz­te­ge­té­sek és azok elfo­ga­dá­sa miatt nyúj­tott be két – egy eset­ben az aláb­bi­ak sze­rint egyez­ség jóvá­ha­gyá­sá­ra irá­nyu­ló –  vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­hez. A bün­te­té­si indít­vány a játék­ve­ze­tők­kel szem­ben letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés.

A nyo­mo­zó ügyé­szek az egyik edző­vel és az egye­sü­le­ti elnök­kel – a bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény ren­del­ke­zé­sei sze­rint – egyez­sé­get kötöt­tek, a két ter­helt ezt köve­tő­en önma­guk­ra és a játék­ve­ze­tők­re is ter­he­lő val­lo­mást tett. Velük szem­ben emi­att külön vád­irat került benyúj­tás­ra, mely­nek célja, hogy a bíró­ság a köz­tük és az ügyész­ség között lét­re­jött 1 év 6 hónap 5 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re és egyéb járu­lé­kos köte­le­zett­sé­gek­re vonat­ko­zó egyes­sé­get hagy­ja jóvá, és a két vád­lot­tat esze­rint marasz­tal­ja.