Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Pénzfelvételre kényszerítette az éjszakai rabló az áldozatát Sarudon - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az ügy­ben a Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség emelt vádat a bün­te­tett elő­éle­tű, 29 éves elkö­ve­tő­vel szemben.

A vád­lott egy épü­let­fel­újí­tá­si mun­ká­kat végző vál­lal­ko­zó segéd­je­ként volt jelen 2021. szep­tem­ber 9-én dél­előtt a mun­kát meg­ren­de­lő sér­tett saru­di lakó­há­zá­ban, ahol főnö­ke jelen­lé­té­ben 30.000 forin­tot vett át elő­leg gya­nánt az épü­let­ben lakó fér­fi­tól. Ez ösz­tö­nöz­te azután arra, hogy késő éjsza­ka a nyi­tott ajtón át vissza­lo­pa­kod­jon a lakás­ba azért, hogy kira­bol­ja a tulajdonost.

Ekkor a sér­tett már az ágyá­ban aludt, és csak arra riadt fel, hogy a vád­lott – aki addig­ra ellop­ta a mobil­te­le­fon­ját – a vál­lá­nál fogva rázza és pénzt köve­tel tőle. A férfi az adott szi­tu­á­ci­ó­ban nem volt haj­lan­dó kielé­gí­te­ni a hívat­lan láto­ga­tó jog­ta­lan köve­te­lé­sét, ezért táma­dó­ja több­ször meg­ütöt­te, majd egy, a szo­bá­ban talált bozót­vá­gó kés­sel fenye­get­ve arra pró­bál­ta kény­sze­rí­te­ni, hogy adja meg szá­má­ra a bank­kár­tyá­ja PIN kód­ját. Miu­tán a kódot sem kapta meg, továb­bi fenye­ge­té­sek­kel arra bírta rá a nála jóval idő­sebb embert, hogy men­jen vele a lakás­tól kilo­mé­ter­nyi távol­ság­ban lévő bank­au­to­ma­tá­hoz, és abból vegyen fel pénzt a szá­má­ra. Útköz­ben a ter­helt mind­vé­gig rán­gat­ta, ütöt­te és fenye­get­te a meg­ri­adt áldo­za­tát, így az az auto­ma­tá­hoz érve már nem tanú­sí­tott ellen­ál­lást vele szem­ben. Éjfél is elmúlt, ami­kor a bank­kár­tyát magá­hoz raga­dó vád­lott a pénz­ki­adó­ból össze­sen 69.000 forin­tot vett ki, majd távo­zott a helyszínről.

A sér­tett az őt ért folya­ma­tos bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben az arc­ko­po­nyá­ján több­szö­rös, súlyos töré­se­ket szen­ve­dett, melyek együt­te­sen mint­egy három hónap alatt gyó­gyul­tak. Az ezek­kel össze­füg­gés­ben kiala­kult arc­ideg sérü­lés gyógy­tar­ta­ma még ennél is hosszabb­nak bizonyult.

A járá­si ügyész­ség - más bűn­cse­lek­mé­nyek mel­lett - fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja az elkö­ve­tőt. A vád­ha­tó­ság a vád­ira­tá­ban arra tett mér­té­kes indít­ványt, hogy a bíró­ság a letar­tóz­ta­tás­ban lévő ter­helt­tel szem­ben 12 év fegy­ház­bün­te­tést és 10 év köz­ügyek­től eltil­tást szab­jon ki, vala­mint köte­lez­ze őt a nyo­mo­zás során fel­me­rült 231.000 Ft bűn­ügyi költ­ség megfizetésére.