Főoldal » Archív » Pénzmosás miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség egy magyar férfival szemben

A vád sze­rint a férfi isme­ret­len tet­tes társa egy kül­föl­di lab­da­rú­gó­klub kép­vi­se­lő­it tévesz­tet­te meg, az álta­luk ennek hatá­sá­ra átutalt jelen­tős össze­gű pénz pedig a vád­lott e célra nyi­tott bank­szám­lá­já­ra érke­zett meg.

A vád­irat sze­rint a har­minc­ki­lenc éves magyar férfi az ügy­ve­ze­té­se alatt álló gaz­da­sá­gi tár­sa­ság részé­re 2016 máju­sá­ban nyi­tott egy EUR alapú devi­za­szám­lát, amely bank­szám­la felett kizá­ró­la­gos ren­del­ke­zé­si jogo­sult­sá­ga volt. A vád­lott célja a szám­la­nyi­tás­sal az volt, hogy isme­ret­len tet­tes társa köz­re­mű­kö­dé­sé­vel, arra bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zó pénz­össze­get utaltasson.

Ezután egy, az eddi­gi eljá­rás során isme­ret­le­nül maradt sze­mély, 2016 augusz­tu­sá­ban magát egy ismert bra­zil lab­da­rú­gó kép­vi­se­lő­jé­nek kiad­va, e-mail üze­ne­tet kül­dött egy török lab­da­rú­gó­klub kép­vi­se­lő­i­nek, amely­ben arról tájé­koz­tat­ta, illet­ve arra kérte őket, hogy a klub az emlí­tett játé­kos­sal szem­ben fenn­ál­ló tar­to­zá­sát a koráb­bi­ak­ban meg­be­szél­tek­től elté­rő­en egy másik - a vád­lott által a fen­ti­ek sze­rint nyi­tott - devi­za­szám­lá­ra tel­je­sít­se. A meg­té­vesz­tő e-mail üze­net hatá­sá­ra a lab­da­rú­gó­klub az uta­lá­so­kat tel­je­sí­tet­te, az uta­lás köz­le­mé­nye­ként a focis­ta nevét tün­tet­ték fel.

Az uta­lá­sok révén a vád­lott EUR alapú bank­szám­lá­já­ra 2016. augusz­tus 18-án mint­egy 50.000,- euró, míg más­nap 100.000,- euró került jóvá­írás­ra, amely­ből a vád­lott pár nap­pal később csak­nem 150.000,- eurót (mint­egy 45.000.000,-Ft-nak meg­fe­le­lő össze­get) kész­pénz­ben fel­vett a bank egy buda­pes­ti bank­fi­ók­já­ban. A fel­vett összeg­gel a vád­lott isme­ret­len módon rendelkezett.

A vád­lott a vád sze­rint tisz­tá­ban volt azzal, hogy a bank­szám­lá­já­ra érke­zett pénz­összeg bün­te­ten­dő cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ből származik.

A fér­fit a Fővá­ro­si Főügyész­ség pénz­mo­sás bűn­tet­té­vel vádol­ja, amely bűn­cse­lek­mény tör­vény sze­rin­ti bün­te­té­si téte­le egy évtől öt évig ter­je­dő szabadságvesztés.